Y wefan

Ffrwyth cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Westlaw UK yw Cyfraith Cymru. Mae wedi’i ddatblygu fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella mynediad at ddeddfwriaeth Cymru, a’i nod yw darparu naratif esboniadol a sylwebaeth ar yr holl feysydd cyfraith sydd wedi’u datganoli i Gymru. Mae Llywodraeth Cymru yn ddiolchgar iawn i Westlaw UK am ddarparu erthyglau sy'n ymwneud â meysydd sydd wedi’u datganoli o'u gwasanaeth 'Westlaw UK Insight' yn rhad ac am ddim i safle Cyfraith Gymru.

Mae Westlaw UK Insight yn wyddoniadur cyfreithiol ar-lein sy’n esblygu a thyfu’n gyson a’i fwriad yw darparu datganiad cynhwysfawr o’r gyfraith yn y Deyrnas Unedig. Mae Westlaw UK Insight yn cynnwys erthyglau sydd wedi’u hysgrifennu gan arbenigwyr yn eu maes ac mae’n cael ei ddiweddaru mor aml ag sy’n angenrheidiol yn unol â’r newidiadau cyson ym myd y gyfraith.

Yn ogystal â’r erthyglau a olygir ac a ddarperir gan Westlaw UK, mae Cyfraith Cymru yn darparu strwythur fesul pwnc y gellir pori drwyddo ac erthyglau trosolwg o'r gyfraith ar y pynciau datganoledig sydd wedi’u paratoi gan Lywodraeth Cymru.

Mae Cyfraith Cymru ac, i raddau llai, Westlaw UK Insight, yn weithiau sydd ar y gweill a bydd yn cymryd amser cyn y byddant yn gwbl gynhwysfawr. Ein bwriad, fodd bynnag, yw ehangu'r erthyglau a’r erthyglau trosolwg nes bod Cyfraith Cymru yn gyflawn. Mae Llywodraeth Cymru’n ddiolchgar iawn hefyd i gyfreithwyr sydd wedi rhoi o’u hamser i gyfrannu at y safle - gwefan a fydd o werth i’r rheini sy’n gweithio yn y maes eu hunain ac i'r cyhoedd yn gyffredinol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu, neu os hoffech ofyn am erthygl newydd yn ymwneud â maes penodol, cysylltwch â Westlaw UK yn  feedback@westlaw.co.uk  neu Lywodraeth Cymru yn LegislativeCounsel@Wales.gsi.gov.uk

Strwythur y wefan a sut i'w ddefnyddio

Ar wahân i'r tudalennau 'Cyfansoddiad a Llywodraeth' mae strwythur y safle yn seiliedig ar y pwnc sydd (ar hyn o bryd) wedi’u datganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. O fewn pob pwnc mae yna 'Drosolwg' eang ac yna, yn dibynnu ar hyd a lled y pwnc, haenau o is-destunau bob un gyda’i 'Throsolwg' ei hun. Y bwriad yw y bod y cynnwys yn mynd yn fwy manwl ymhellach i lawr yr is-destunau. O fewn yr is-destunau hyn, mae yna nifer gyfyngedig ond cynyddol o 'erthyglau' a fydd, yn siarad yn gyffredinol, yn fwy penodol a manwl na’r deunydd trosolwg. Mae’r strwythur hwn wedi'i greu i helpu defnyddwyr nad ydynt bob amser yn gwybod am beth yn union y maent yn chwilio i bori drwy'r pynciau.

Mewn sawl rhan o’r wefan mae yna gyfeiriadau at ddeddfwriaeth, a all fod yn Ddeddfau Senedd y DU neu’r Cynulliad Cenedlaethol, neu’n is-ddeddfwriaeth a wnaed gan Weinidogion y DU neu Weinidogion Cymru. Darperir hyperddolenni yn aml i’r deddfwriaeth hynny ar deddfwriaeth.gov.uk. Rhaid defnyddio’r hyperddolenni gyda gofal oherwydd er bod deddfwriaeth.gov.uk yn cynnwys holl ddeddfwriaeth y DU (gan gynnwys Cymru) nid yw bob amser yn cyhoeddi’r ddeddfwriaeth ar ei ffurf gyfredol, hynny yw wedi ymgorffori newidiadau a wnaed i ddeddfwriaeth gan ddeddfwriaeth ddilynol. Mae hyn yn cael ei gywiro gyda'r disgwyl y bydd holl ddeddfwriaeth sylfaenol y DU ar gael ar ei ffurf gyfredol erbyn diwedd 2015.

Yn y testun Cymraeg o'r safle hwn lle gwneir cyfeiriadau at ddeddfwriaeth a basiwyd gan Senedd y DU neu a wnaed gan Weinidogion y DU, cyfeirir at deitl y ddeddfwriaeth yn Saesneg gan nad oes fersiwn cyfrwng Cymraeg o’r ddeddfwriaeth yn bodoli.