Jeremy Miles
Cwnsler Cyffredinol Cymru

Jeremy Miles

Cafodd Jeremy Miles ei eni a'i fagu ym Mhontarddulais. Ac yntau'n siaradwr Cymraeg, fe'i haddysgwyd yn Ysgol Gyfun Ystalyfera yng Nghwm Tawe a New College, Rhydychen lle bu'n astudio'r gyfraith. Yn syth ar ôl graddio, bu Jeremy'n addysgu'r gyfraith ym Mhrifysgol Warsaw yng Ngwlad Pwyl. Yn ddiweddarach, bu'n ymarfer fel cyfreithiwr yn Llundain ac wedyn bu ganddo uwch swyddi cyfreithiol a masnachol mewn busnesau yn sector y cyfryngau, gan gynnwys ITV a rhwydwaith teledu'r Unol Daleithiau a stiwdio ffilmiau NBC Universal. Ar ôl dychwelyd i Gymru sefydlodd ei ymgynghoriaeth ei hun yn gweithio gyda chleientiaid rhyngwladol yn y sectorau darlledu a digidol.

Cafodd Jeremy ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer etholaeth Castell-nedd ym Mai 2016 fel yr ymgeisydd Llafur a'r Blaid Gydweithredol, yn dilyn ymddeoliad Gwenda Thomas, AC.

Mae ei ddiddordebau'n cynnwys datblygu economaidd a chymunedol, ac addysg a sgiliau. Mae hefyd yn mwynhau ffilmiau, darllen, coginio, beicio, heicio a dilyn rygbi'n lleol.

Cyfrifoldebau

 • Rhoi cyngor cyfreithiol i’r Llywodraeth
 • Goruchwylio gwaith yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol
 • Goruchwylio erlyniadau ar ran Llywodraeth Cymru
 • Goruchwylio’r gwaith o gynrychioli Llywodraeth Cymru yn y llysoedd
 • Ystyried a oes angen i Filiau a basiwyd gan y Cynulliad gael eu cyfeirio at y Goruchaf Lys er mwyn penderfynu a ydynt o fewn cymhwysedd y Cynulliad (gwneir hyn yn annibynnol ar y Llywodraeth)
  •Cyflawni swyddogaethau eraill er budd y cyhoedd gan gynnwys, pan fo’r Cwnsler Cyffredinol yn ystyried bod hynny’n briodol, cychwyn, amddiffyn neu ymddangos mewn unrhyw achosion cyfreithiol sy’n ymwneud â swyddogaethau Llywodraeth Cymru (gwneir hyn yn annibynnol ar y llywodraeth)
 • Cydlynu â'r Sector Cyfreithiol
 • Hygyrchedd cyfraith Cymru
 • Ymadael â’r UE*
 • Y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Trafodaethau’r UE)*
 • Goruchwylio deddfwriaeth yn ymwneud ag ymadael â'r UE*
 • Cronfeydd Strwythurol yr UE ac eithrio'r PAC*
 • Cronfa Ffyniant Gyffredin*
 • Cadeirio Is-bwyllgor y Cabinet ar y Trefniadau Pontio Ewropeaidd*

  * Brexit

SYLWER: Gan nad yw'r Cwnsler Cyffredinol yn un o Weinidogion Cymru a benodir o dan a48 o Ddeddf Llywodraeth Cymru, nid oes modd i'r Cwnsler Cyffredinol arfer pwerau a roddwyd i Weinidogion Cymru. Mae swyddogaethau polisi Brexit yn cynnwys cynghori ar bolisi, sicrhau cydlynu effeithiol a dull gweithredu cyson o fewn Llywodraeth Cymru, eiriolaeth a chynrychiolaeth mewn negodiadau a thrafodaethau â Llywodraeth y DU, Gweinyddiaethau Datganoledig, rhanddeiliaid yn Ewrop ac yn ehangach, a goruchwylio WEFO (pan fo penderfyniadau yn cael eu cymryd gan staff Llywodraeth Cymru dan drefniadau asiantaeth sefydledig). Bydd unrhyw fater sydd angen penderfyniad ffurfiol gan Weinidogion Cymru dan bŵer statudol yn cael ei arfer gan y Prif Weinidog neu Weinidog portffolio penodol.