Datganoli

Datganoli yw’r broses o sefydlu hunanlywodraeth cyfyngedig ar gyfer Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn y Deyrnas Unedig. Yn ymarferol, mae’n golygu bod y pŵer i basio deddfwriaeth (cymhwysedd deddfwriaethol) wedi’i roi i’r tair deddfwrfa genedlaethol o fewn y Deyrnas Unedig (Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon), ac mae rhai pwerau Gweinidogol wedi’u trosglwyddo o Lywodraeth y DU i Lywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban a Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon.

Mae natur datganoli wedi esblygu gydag amser, a disgwylir iddo esblygu ymhellach yn y dyfodol. Mae’r dolenni ar y dde yn darparu trosolwg o gam allweddol datganoli yng Nghymru hyd heddiw. Hefyd a gynwysedig yw amlinelliad o waith y Comisiwn Datganoli yng Nghymru arweiniodd at y datblygiadau mwyaf diweddar mewn datganoli.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn