Canllawiau ar Ddrafftio Deddfwriaeth

Mae SCD yn ceisio drafftio deddfwriaeth mewn ffordd sy'n gyson â chyfrifoldeb ehangach Llywodraeth Cymru i barchu a chynnal rheolaeth y gyfraith. Mae'r ffordd y mae deddfau’n cael eu drafftio yn cyfrannu mewn modd allweddol at system gyfreithiol sy’n gweithio'n iawn.  Rhaid i gyfreithiau gael eu drafftio’n glir er mwyn hyrwyddo dealltwriaeth y cyhoedd ac er mwyn osgoi gorfodaeth annheg.  Rhaid i ddeddfau osgoi gwrthddweud, ac ni ddylai deddfau orchymyn yr amhosibl.

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r prif egwyddorion a thechnegau y mae Llywodraeth Cymru'n eu defnyddio wrth ddrafftio'i deddfwriaeth.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn