Proses afresymol

  • Gall mympwyoldeb neu resymeg ddiffygiol yn y broses benderfynu, os yw’n ddigon difrifol, wneud y penderfyniad yn un afresymol.
  • Gellir barnu bod penderfyniad yn afresymol os yw’n seiliedig ar gasgliad nad yw’n cael ei gefnogi o gwbl gan dystiolaeth neu resymau da, neu lle na fyddai unrhyw unigolyn rhesymol yn ystyried y dystiolaeth yn ddigonol i gefnogi’r casgliad y daethpwyd iddo. Er mwyn cael ei farnu’n afresymol, rhaid i’r casgliad y daethpwyd iddo fod yn berthnasol i resymau’r penderfynwr am y penderfyniad neu’n rhan annatod ohonynt (e.e. byddai penderfyniad datblygiad cynllunio yn seiliedig ar y casgliad mai dim ond yn rhannol y byddai’r datblygiad yn effeithio ar yr olygfa o ffenestr yr hawlydd yn afresymol oherwydd, mewn gwirionedd, byddai’r datblygiad yn rhwystro’r olygfa’n llwyr) (Jagendorf v Secretary of State [1987] JPL 771).
  • Yn dibynnu ar y cyd-destun, gall penderfyniad fod yn afresymol hefyd os yw’r Llys yn canfod fod tystiolaeth aruthrol o blaid un ffordd o weithredu ond bod y penderfynwr wedi dewis penderfynu ar y mater mewn ffordd wahanol a chyferbyniol (Emma Hotels Ltd v Secretary of State for the Environment (1980) 41 P&CR 255).  Yn yr un modd, gall penderfyniad fod yn afresymol os rhoddwyd pwys “amlwg o ormodol” neu “amlwg o annigonol” i ystyriaeth berthnasol benodol (Secretary of State for Trade and Industry ex p BT3G Ltd [2001] Eu LR 325).
  • Gall penderfyniad sy’n cael ei wneud heb ystyried dewisiadau amgen gael ei ystyried yn afresymol. Gellir hefyd dod i’r casgliad bod yna afresymoldeb yn sgil methiant penderfynwr i roi rhesymau am y penderfyniad a wnaed lle maent yn ofynnol (Padfield v Minister of Agriculture Fisheries and Food [1968] AC 997).

 

  

 

 

 


 

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn