Pa ffactorau fydd y Llys yn eu hystyried wrth bennu rhesymolrwydd?

“The flexibility necessarily inherent [in the unreasonableness test] should not be sacrificed on the altar of legal certainty”.  (Simon Brown LJ yn R v IRC, ex p Unilever plc [1996] STC 681 ym mharagraffau 694‑695).

Mae gan y Llys ddisgresiwn eang wrth ystyried rhesymolrwydd penderfyniad. Bydd y ffactorau mae’n dewis eu hystyried (a dwysedd ei waith craffu) yn amrywio o un achos i’r llall ac yn dibynnu ar y cyd-destun. Felly nid yw’n bosibl rhoi rhestr o’r ffactorau y bydd y Llys yn eu hystyried ym mhob achos. Yn wir, mae’r Llys ei hun wedi dweud bod y rhestr o seiliau y gellid eu hystyried wrth bennu a yw penderfyniad yn afresymol yn “ddi-ben-draw yn ôl pob tebyg”.

Fel canllaw cyffredinol, mae rhai o ystyriaethau’r Llys mewn achosion sydd wedi’u penderfynu yn dod o dan y penawdau ar y dde.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn