Beth yw ‘gofyniad gweithdrefnol’?

Bydd gofyn i benderfynwyr gydymffurfio â chamau gweithdrefnol penodol yn gyson wrth wneud ei benderfyniadau. Mae’r gofynion gan amlaf wedi’u datgan yn glir mewn deddfwriaeth. Gallant hefyd gael eu nodi mewn Cod, mewn Cod Ymarfer, neu mewn canllawiau. Ambell waith, gall y gofynion gael eu cynnwys ym mholisïau’r awdurdod cyhoeddus ei hun. Enghraifft o ofyniad sydd wedi’i gynnwys mewn deddfwriaeth fyddai Deddf sy’n ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdod lleol ymgynghori ag unigolion penodol cyn gwneud penderfyniad arbennig, neu ofyniad i hysbysu rhywun sy’n cael ei effeithio gan benderfyniad bod ganddo hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad.

Gall gofynion gweithdrefnol datganedig o’r fath gael eu nodi mewn deddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth. Er enghraifft, caiff ad-drefnu ysgolion yng Nghymru ei reoleiddio gan Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a’r Cod Trefniadaeth Ysgolion a gyhoeddwyd o dan adran 38 o’r Ddeddf honno. Mae adran 48 o’r Ddeddf yn ei gwneud hi’n ofynnol i Awdurdod Lleol gyhoeddi cynigion trefniadaeth ysgolion ac ymgynghori arnynt yn unol â’r Cod. Rhyngddynt, mae’r Ddeddf a’r Cod yn pennu gofynion gweithdrefnol y mae’n rhaid eu dilyn, yn cynnwys gofynion ynghylch:

  • ymgynghori
  • cyhoeddi cynigion ar ffurf benodol
  • anfon y cynigion at Weinidogion Cymru
  • ystyried gwrthwynebiadau i gynigion
  • gwneud penderfyniad ar gynigion
  • cyhoeddi’r penderfyniad
  • hysbysu cyrff penodol am y penderfyniad.

Gallai methu â chydymffurfio ag unrhyw un o’r gofynion hyn olygu bod penderfyniad yn agored i gael ei herio ar sail methiant i gydymffurfio â gofynion gweithdrefnol.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn