Beth yw canlyniadau methu â chydymffurfio â gofyniad i ymgynghori, neu ymgynghori’n ddiffygiol?

Gallai methu â chydymffurfio â gofyniad datganedig i ymgynghori olygu bod penderfyniad yn agored i gael ei herio os yw’r Llys o’r farn bod torri’r gofyniad hwnnw yn mynd yn groes i ddiben y ddeddfwriaeth berthnasol.

Os yw’r penderfynwr yn methu â chynnal ymgynghoriad sy’n ofynnol oherwydd addewid iddo’i wneud neu ei arferion blaenorol (disgwyliad dilys gweithdrefnol), gall y Llys ddileu’r penderfyniad os yw o’r farn bod yn gofyn iddo wneud hynny o ran tegwch ac nad oes unrhyw resymau budd cyhoeddus tra phwysig i gyfiawnhau trechu’r disgwyliad dilys

Os cynhelir ymgynghoriad ond nad yw’n cydymffurfio ag egwyddorion Gunning, gall penderfyniad dilynol gael ei ddileu gan y Llys, yn dibynnu ar natur y diffyg cydymffurfiaeth a’i effaith. Fodd bynnag, fel sy’n wir am bob sail arall ar gyfer adolygiad barnwrol, rhaid i’r Llys wrthod dileu penderfyniad (neu ddyfarnu unrhyw ryddhad arall) os yw’n ymddangos yn dra thebygol na fyddai’r canlyniad ar gyfer y sawl sy’n cael ei effeithio gan y penderfyniad yn sylweddol wahanol pe na bai’r penderfynwr wedi methu â chydymffurfio â’r gofyniad gweithdrefnol dan sylw (e.e. ymgynghori’n deg ac yn briodol). Fodd bynnag, y peth callaf i’w wneud ym mhob achos yw rhoi systemau ar waith i osgoi unrhyw amryfusedd neu gamweinyddu a allai arwain at beidio â chynnal ymgynghoriad gorfodol, neu gynnal ymgynghoriad gorfodol mewn modd annheg neu amhriodol.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn