Beth yw’r gofynion ar gyfer unrhyw ymgynghoriad a gynhelir?

Boed yna ddyletswydd gyfreithiol i ymgynghori ai peidio, pan gynhelir ymgynghoriad, rhaid gwneud hynny’n deg. Bydd yr hyn sy’n deg yn dibynnu ar amgylchiadau’r achos a natur y cynigion dan ystyriaeth (R (Edwards) v Environment Agency [2006] EWCA Civ 877).

Yn amodol ar ofynion cyffredinol tegwch, bydd gan y penderfynwr ddisgresiwn eang ynghylch sut y dylid cynnal yr ymgynghoriad (R (Greenpeace) v Secretary of State for Trade and Industry [2007] EWHC 311), a beth y dylid ymgynghori yn ei gylch (R (The Vale of Glamorgan) v The Lord Chancellor and Secretary of State for Justice [2011] EWHC 1532). 

Rhaid i’r ymgynghoriad gydymffurfio â’r egwyddorion canlynol hefyd (fe’u gelwir yn egwyddorion Gunning ar ôl yr achos lle cawsant eu nodi, neu ofynion Sedley ar ôl y bargyfreithiwr wnaeth eu hawgrymu yn yr achos hwnnw) (Nodwyd gyntaf yn R v Brent London Borough Council, ex parte Gunning (1985) 84 LGR 168).

  • Rhaid cynnal yr ymgynghoriad pan mae’r cynnig yn cael ei ffurfio. Rhaid i awdurdodau cyhoeddus gadw meddwl agored yn ystod yr ymgynghoriad a rhaid iddynt beidio â bod wedi gwneud y penderfyniad yn barod, ond hwyrach fod ganddynt rai syniadau am y cynnig.
  • Rhaid cyflwyno rhesymau digonol dros y cynnig er mwyn galluogi ystyriaeth ac ymateb deallus. Rhaid i’r ymgynghoreion gael digon o wybodaeth er mwyn gallu gwneud cyfraniad gwybodus at y broses.
  • Rhaid caniatáu digon o amser i ystyried ac ymateb. Rhaid i amseriad ac amgylchedd yr ymgynghoriad fod yn briodol, rhaid rhoi digon o amser i bobl ddatblygu barn ar sail gwybodaeth ac yna i roi adborth, a rhaid rhoi digon o amser i ddadansoddi’r canlyniadau.
  • Rhaid ystyried cynnyrch yr ymgynghoriad yn gydwybodol.

Mae’n ddoeth i benderfynwr ddangos yn ei benderfyniad ei fod wedi cynnal ymgynghoriad a’i fod wedi rhoi pwys priodol i’r sylwadau a ddaeth i law. Gallai hyn olygu bod rhaid i’r penderfynwr ddangos ei fod wedi deall y pwyntiau sy’n cael eu gwneud gan yr ymatebion a’i fod wedi’u hystyried.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn