Enghreifftiau o awdurdodau cyhoeddus yn llesteirio eu disgresiwn

  • Nid oes gan yr Ysgrifennydd Gwladol yr hawl i fabwysiadu rheol gaeth na all swyddog yr heddlu sy’n gwasanaethu mewn llu heddlu penodol gael ei benodi’n Brif Gwnstabl ar yr heddlu hwnnw.
  • Nid oes gan Brif Gwnstabliaid hawl i fabwysiadu rheol gaeth na fydd achosion yn cael eu dwyn am rai mathau penodol o droseddau.
  • Ni ddylai awdurdodau tai lleol fabwysiadu polisïau caeth ar, ymhlith pethau eraill, pryd i gychwyn achos troi allan pan mae tenantiaid ar ei hôl hi gyda’r rhent, dileu pobl sydd wedi gwrthod llety yn afresymol o’r gofrestr tai am ddwy flynedd, neu wrthod ceisiadau am dai gan blant pobl sy’n ddigartref yn fwriadol.
  • Nid oes gan awdurdodau lleol yr hawl i fabwysiadu polisïau caeth ynghylch pryd i gau ysgolion uwchradd sy’n derbyn plant ar sail gallu neu bryd i wrthod ceisiadau am asesiadau o anghenion addysgol arbennig plentyn.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn