Ystyriaethau eraill

Ystyriaethau eraill

Rhaid i awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru gydymffurfio hefyd â nifer o ddyletswyddau statudol. Maent yn cynnwys dyletswyddau sy’n cael eu gosod gan:

  • Deddf Hawliau Dynol 1998
  • Deddf Cydraddoldeb 2010
  • Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
  • Deddf Diogelu Data 1998
  • Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
  • Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011  

Mae’r PDF llawn o'r ddogfen hon yn rhoi canllawiau i awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru ar gydymffurfio â’r dyletswyddau hyn. Fodd bynnag, hwyrach fod rhaid i awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru gydymffurfio hefyd â dyletswyddau ac ystyriaethau eraill sy’n ymwneud â phynciau penodol, yn dibynnu ar gyd-destun y penderfyniad neu’r weithred sydd ganddynt mewn golwg. Un enghraifft yw bod yn rhaid i Weinidogion Cymru, ac unrhyw berson sy’n arfer swyddogaethau o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, roi sylw dyledus i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Enghraifft arall yw bod yn rhaid i awdurdod cyhoeddus, o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth wrth arfer ei swyddogaethau mewn perthynas â Chymru.

Gall methiant awdurdod cyhoeddus i gydymffurfio â rhai o’r dyletswyddau  hyn arwain at achos adolygiad barnwrol.  Mae'r PDF llawn o'r ddogfen hon yn cynnwys  yn manylion canlyniadau posibl methiant i gydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998, Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, er bod y rhain yn llai tebygol o arwain at heriau adolygiad barnwrol. Yn hytrach, mae’r Deddfau hynny’n darparu ar gyfer rhwymedïau penodol (e.e. adroddiadau ar benderfyniadau i’w cyhoeddi gan y Comisiynydd Gwybodaeth/Comisiynydd y Gymraeg a chosbau ariannol penodol).

Rhaid i awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru gydymffurfio hefyd â chyfraith yr Undeb Ewropeaidd (“UE”), a gall methiant i wneud hynny arwain at herio penderfyniad ar y sail ei fod yn anghyfreithlon. Nodir er cyflawnrwydd fod dyletswydd o hyd ar awdurdodau cyhoeddus, er gwaethaf canlyniad y refferendwm a gynhaliwyd yn y DU ar 23 Mehefin 2016, i gydymffurfio â chyfraith yr UE a bydd unrhyw fethiant i wneud hynny’n parhau i allu cael ei herio yn y llysoedd domestig tan yr adeg nad yw cyfraith yr UE yn gymwys yn y DU. 

I gael mwy o wybodaeth am Gyfraith yr UE gweler yma:

 

 

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn