Beth yw canlyniadau rhagfarn gan y penderfynwr?

Fel y nodir uchod, os oes gan y penderfynwr fudd yn y penderfyniad, caiff y penderfynwr ei wahardd a bydd unrhyw benderfyniad a wneir ganddo’n cael ei ddileu.

Os yw penderfynwr yn ymddangos yn rhagfarnllyd yn unig, gallai’r Llys benderfynu dileu’r penderfyniad yn yr achos hwn hefyd. Fodd bynnag, fel yn achos pob sail arall ar gyfer adolygiad barnwrol, yn absenoldeb rhesymau eithriadol o ran lles y cyhoedd, rhaid i’r Llys wrthod dileu penderfyniad (neu ddyfarnu unrhyw ryddhad arall) os yw’n ymddangos yn dra annhebygol na fyddai’r canlyniad ar gyfer y sawl sy’n cael ei effeithio gan y penderfyniad wedi bod yn sylweddol wahanol pe na bai’r penderfynwr wedi ymddangos yn rhagfarnllyd.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn