A ddylai’r penderfynwr roi rhesymau hyd yn oed os nad oes dyletswydd gyfreithiol i wneud hynny?

Hyd yn oed oes yw’n ymddangos yn annhebygol fod dyletswydd i roi rhesymau am benderfyniad, gallai fod yn ddoeth i benderfynwr ystyried rhoi rhesymau. Bydd gwneud hynny’n galluogi’r partïon sy’n cael eu heffeithio i ddeall y sail dros y penderfyniad a gallai helpu i ddangos cydymffurfiaeth ag egwyddorion allweddol cyfraith weinyddol, e.e. bod ystyriaethau perthnasol wedi cael sylw a bod y penderfyniad yn rhesymol.

Os yw’r penderfynwr yn rhoi ei resymau o’i wirfodd (h.y. lle nad oes gofyniad cyfreithiol iddo wneud hynny), rhaid i’r rhesymau hynny fod yr un mor fanwl â phe bai gofyniad i roi rhesymau; h.y. rhaid iddynt fod yn ddigonol ac yn ddealladwy o leiaf.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn