Beth yw’r canlyniadau os nad yw penderfynwr yn rhoi rhesymau am ei benderfyniad?

Gall y Llys ddewis dileu penderfyniad os yw o’r farn bod y penderfyniad yn annheg oherwydd methiant i roi rhesymau. Fodd bynnag, fel sy’n wir am bob sail arall ar gyfer adolygiad barnwrol, yn absenoldeb unrhyw resymau eithriadol yn ymwneud â lles y cyhoedd, rhaid i’r llys wrthod dileu penderfyniad (neu ddyfarnu unrhyw rwymedi arall) os yw’n ymddangos yn hynod debygol na fyddai’r canlyniad ar gyfer y sawl sy’n cael ei effeithio gan y penderfyniad wedi bod yn sylweddol wahanol pe na bai’r penderfynwr wedi methu â rhoi rhesymau.

Ar yr olwg gyntaf, gall ymddangos yn annhebygol y gallai rhoi rhesymau (neu fethu â gwneud hynny) ddylanwadu ar y penderfyniad ei hun o gwbl; caiff rhesymau eu rhoi ar ôl gwneud penderfyniad, felly sut gallai rhoi rhesymau ddylanwadu ar sylwedd y penderfyniad o gwbl? Yr ateb yw, o dan rai amgylchiadau, byddai’r broses o lunio rhesymau am ei benderfyniad yn peri i’r penderfynwr ganolbwyntio’n llawn ar y dasg dan sylw ac ystyried ystyriaethau perthnasol. O dan yr amgylchiadau hyn, gallai’r broses o lunio’r rhesymau gael effaith ar sylwedd y penderfyniad ei hun. Os felly, gallai’r Llys ddileu’r penderfyniad ar y sail bod y penderfynwr wedi methu â rhoi rhesymau am ei benderfyniad.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn