A yw’r penderfyniad o fewn cwmpas pŵer y penderfynwr?

Rhaid i awdurdodau cyhoeddus weithredu o fewn eu pwerau neu fe fyddant yn gweithredu’n ultra vires, sy’n golygu y byddent yn gweithredu heb awdurdod cyfreithiol. Mae’r pwerau wedi’u cynnwys mewn deddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth fel arfer.

Gall cyfyngiadau ar y pwerau hynny fod wedi’u cynnwys mewn deddfwriaeth, neu gael eu hawgrymu gan y Llys.

Rhaid i awdurdodau cyhoeddus fod yn ymwybodol hefyd o’r cyfyngiadau pellach ar eu pwerau. Gall y rhain fod o dan yr egwyddorion cyfraith gyhoeddus cyffredinol a drafodir yn y canllawiau hyn, cyfraith Ewropeaidd, Deddf Hawliau Dynol 1998, Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a deddfwriaeth diogelu data a rhyddid gwybodaeth.

Mae dyletswydd ar awdurdodau cyhoeddus i ddeall natur eu pwerau a’u cyfyngiadau, a gellir eu deall drwy ddarllen y ddeddfwriaeth berthnasol ac unrhyw ddogfennau cysylltiedig.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn