A yw’r penderfynwr yn gweithredu’n gyson â diben y ddeddfwriaeth?

Bydd penderfynwyr yn gweithredu y tu allan i’w pwerau os ydynt yn gweithredu mewn ffordd sy’n anghyson â diben y ddeddfwriaeth sy’n rhoi eu pŵer iddynt. Er enghraifft, dyfarnodd Tŷ'r Arglwyddi yn achos Stewart v Perth and Kinross Council  [2004] UKHL 16 mai diben Rhan II o’r Civic Government (Scotland) Act 1982 oedd peidio â chaniatáu i awdurdodau lleol yn yr Alban ei gwneud hi’n ofynnol i werthwyr ceir ail-law roi gwybodaeth benodol i brynwyr ceir am gyflwr y ceir. Pa mor glodwiw bynnag oedd bwriad yr awdurdod lleol wrth geisio diogelu defnyddwyr drwy fynnu bod gwerthwyr yn darparu’r wybodaeth hon, nid dyna oedd bwriad y Senedd pan basiodd Ddeddf 1982 ac roedd y gofyniad yn anghyfreithlon.

O dan rai amgylchiadau, bydd y llysoedd yn ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdod cyhoeddus arfer ei ddisgresiwn mewn ffordd benodol pe bai methu â gwneud hynny yn anghyson â diben y ddeddfwriaeth. (Padfield v Minister of Agriculture, Fisheries and Food [1968] AC 997).

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn