Beth yw ffynhonnell pŵer y penderfynwr?

Rhaid i awdurdodau cyhoeddus nodi eu pwerau perthnasol a rhaid iddynt weithredu o fewn terfynau’r pwerau hynny neu fe fyddant yn gweithredu’n ultra vires, sy’n golygu y byddent yn gweithredu heb awdurdod cyfreithiol. Bydd pŵer cyfreithiol i wneud rhywbeth i’w weld mewn deddfwriaeth gan amlaf – naill ai deddfwriaeth sylfaenol (Deddf Seneddol (e.e. Deddf Troseddau Difrifol 2015)  neu Ddeddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (e.e. Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016) neu mewn is-ddeddfwriaeth (e.e. offerynnau statudol megis gorchmynion neu reoliadau (er enghraifft, Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013).

Dylai penderfynwyr ystyried geiriad y ddeddfwriaeth berthnasol er mwyn deall cyfyngiadau a dibenion y pŵer. Mewn rhai achosion, gellir canfod yr arwydd mwyaf clir o ddiben y ddeddfwriaeth mewn dogfennau ategol megis adroddiad a arweiniodd at y ddeddfwriaeth, adroddiad un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol neu’r Senedd, y nodiadau esboniadol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth berthnasol neu’r cofnod o drafodion y Senedd neu’r Cynulliad Cenedlaethol.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn