A yw’r person cywir yn gwneud y penderfyniad?

Mae yna reol gyffredinol mewn sefyllfaoedd lle mae deddfwriaeth yn rhoi pŵer i wneud rhywbeth penodol i unigolyn neu gorff a enwir, na ellir neilltuo na dirprwyo’r pŵer hwnnw i unigolyn neu gorff arall.

Gall y rheol hon gael ei gwrthod. Gall deddfwriaeth nodi mewn termau datganedig bod modd dirprwyo pŵer, neu gall y Llys farnu bod pŵer i ddirprwyo yn ddealledig o eiriad a diben y ddeddfwriaeth.

Mae’r Llys yn fwy tebygol o farnu bod pŵer i ddirprwyo swyddogaethau gweinyddol yn ddealledig na rhai barnwrol neu ddeddfwriaethol, ond bydd yn ystyried amgylchiadau a ffeithiau pob achos.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn