Gall y penderfynwyr ddirprwyo'r pŵer i ail unigolyn?

Gall deddfwriaeth nodi y gall y sawl sy’n derbyn pwerau dirprwyedig is-ddirprwyo’r pwerau ymhellach wedyn. Enghraifft yw adran 101(3) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sy’n darparu os yw awdurdod lleol yn trefnu i’w swyddogaethau gael eu cyflawni gan bwyllgor, y gall y pwyllgor hwnnw wedyn ddirprwyo’i bwerau ymhellach i un o is-bwyllgorau neu swyddogion yr awdurdod.

Yn gyffredinol, fodd bynnag, yn absenoldeb darpariaeth ddatganedig o’r fath mewn deddfwriaeth, mae’r Llys yn gyndyn o roi pŵer i’r sawl sy’n derbyn pwerau dirprwyedig i is-ddirprwyo ymhellach; mae tybiaeth os yw’r corff deddfwriaethol wedi awdurdodi dirprwyo unwaith, na chaniateir unrhyw is-ddirprwyo pellach.

 

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn