Beth yw’r rheol yn erbyn dirprwyo? A oes unrhyw eithriadau?

Mae yna reol gyffredinol mewn cyfraith weinyddol mewn sefyllfaoedd lle mae deddfwriaeth yn rhoi pŵer i unigolyn neu awdurdod a enwir, rhaid mai’r unigolyn neu’r awdurdod hwnnw sy’n arfer y pŵer, a rhaid peidio â rhoi’r pŵer i berson neu awdurdod arall (is-ddirprwyo anghyfreithlon). Mae’r rheol gyffredinol hon yn berthnasol i ddirprwyo pob math o bŵer- cyfreithiol, deddfwriaethol a gweinyddol.  

Fodd bynnag, mae llawer o eithriadau i’r rheol hon o anghenraid, ac yn aml maent wedi’u nodi’n benodol ar wyneb y ddeddfwriaeth sy’n rhoi pŵer i’r awdurdod cyhoeddus. O dan amgylchiadau eraill, bydd y Llys yn barod i farnu ei bod yn ddealledig o eiriad a diben y ddeddfwriaeth y gall pŵer penodol sydd wedi’i roi i awdurdod cyhoeddus gael ei ddirprwyo i berson arall, ar yr amod bod yr awdurdod yn cadw rheolaeth gyffredinol. Yn aml bydd y Llys yn barnu bod y cyfryw pŵer i ddirprwyo yn ddealledig lle byddai peidio â chaniatáu i’r pŵer gael ei ddirprwyo yn arwain at anghyfleustra gweinyddol anghymesur.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn