Beth sy’n cyfrif fel gweithred, penderfyniad neu anwaith y gellir ei herio drwy adolygiad barnwrol?

Bydd y Llys yn ystyried a yw’n briodol adolygu gweithred, penderfyniad neu anwaith ar sail ffeithiau pob achos unigol. Fodd bynnag, fel rheol gyffredinol, mae’r Llys yn eangfrydig am yr hyn sy’n cyfrif fel gweithred, penderfyniad neu anwaith y gellir ei herio, gan gorff sy’n arfer swyddogaeth gyhoeddus. Er enghraifft, mae’r Llys wedi dyfarnu y gallai datganiadau i’r wasg a chanllawiau polisi (cenedlaethol a lleol) fod yn agored i’w hadolygu dan amgylchiadau penodol.

O dan rai amgylchiadau, bydd awdurdod cyhoeddus yn gwneud cyfres o benderfyniadau ar fater penodol. Er enghraifft, gall pwyllgor awdurdod lleol ddatblygu polisi a phenderfynu ei gyflwyno i gael sêl bendith y cyngor llawn maes o law. Mewn achosion o’r fath, mae’n debygol mai dim ond penderfyniad terfynol yr awdurdod - lle mae’n penderfynu a yw am  gymeradwyo’r polisi ai peidio - fyddai’n agored i adolygiad barnwrol (h.y. mae’n annhebygol y byddai’r penderfyniad cychwynnol - i gyflwyno’r polisi er mwyn i’r cyngor llawn ei ystyried
- yn destun adolygiad). Serch hynny, bydd y Llys yn penderfynu ar sail ffeithiau pob achos a allai penderfyniad penodol fod yn destun adolygiad ai peidio.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn