Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Sefydlwyd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru gan Public Services Ombudsman (Wales) Act 2005 (PSOWA 2005).

O dan PSOWA 2005, diddymwyd Ombwdsmon Gweinyddiaeth Cymru (a sefydlwyd gan y Government of Wales Act 1998),  Comisiynydd Gwasanaeth Iechyd Cymru, Ombwdsmon Tai Cymdeithasol Cymru a’r Comisiwn dros Weinyddu Lleol yng Nghymru (gan gynnwys Comisiynydd Lleol Cymru). Yn gyffredinol, trosglwyddwyd rôl a chylch gwaith y swyddi hyn i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru’n ymchwilio i gwynion gan aelodau’r cyhoedd am honiadau o gamweinyddu a methiant gwasanaethau gan sefydliadau a restrir yn Atodlen 3 o PSOWA 2005. Maent yn cynnwys Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol a Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu.

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru’n cadw rhestr lawn o’r sefydliadau y gall ymchwilio iddynt ar ei wefan.

Mae gan Weinidogion Cymru’r hawl i ddiwygio’r rhestr o sefydliadau yn Atodlen 3 y gall Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ymchwilio iddynt, er bod cyfyngiad ar y math o sefydliadau y gallant eu hychwanegu at y rhestr.

Penodir Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru gan Ei Mawrhydi y Frenhines ar ôl derbyn enwebiad gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Penodir yr Ombwdsmon am gyfnod o saith mlynedd ac ni ellir ei ddiswyddo oni ddaw yn analluog i gyflawni ei ddyletswyddau am resymau meddygol, neu ar sail camymddygiad. Ni ellir diswyddo’r Ombwdsmon ar sail camymddygiad oni bai bod dwy ran o dair o Aelodau’r Cynulliad Cenedlaethol yn pleidleisio o blaid ei ddiswyddo. Gall Ei Mawrhydi benodi Ombwdsmon dros dro os daw’r swydd yn wag am unrhyw reswm.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn