CaniatâdRhaid cael caniatâd heneb gofrestredig ysgrifenedig oddi wrth Cadw cyn unrhyw waith i ddymchwel, dinistrio, difrodi, gwaredu, atgyweirio, addasu, ychwanegu at, gorlifo neu orchuddio heneb gofrestredig. Mae'n rhaid i'r gwaith a ganiateir gael ei gyflawni yn unol â’r caniatâd ac unrhyw amodau a allai fod ynghlwm wrtho.

Yn gyffredinol mae cais ysgrifenedig ffurfiol am ganiatâd heneb gofrestredig yn ofynnol. Mewn achosion o'r fath, bydd Cadw yn rhoi penderfyniad dros dro ac efallai bydd yn cynnal ymchwiliad lleol cyhoeddus neu’n rhoi cyfle i'r ymgeisydd ac unrhyw bersonau eraill ymddangos gerbron neu wneud sylwadau ysgrifenedig i berson penodedig. Rhaid ystyried unrhyw sylwadau ysgrifenedig neu ar lafar cyn y gellir rhoi'r caniatâd heneb gofrestredig terfynol.

Fodd bynnag, cyflwynodd Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 weithdrefn gwneud cais symlach ar gyfer mân waith a gytunwyd gan Cadw a'r ymgeisydd er budd yr heneb. Er bod hyn yn cael gwared ar y cais ffurfiol a'r penderfyniad dros dro, mae'n dal i ddarparu caniatâd heneb gofrestredig ysgrifenedig.

Oni bai bod rhyw dymor arall yn cael ei nodi, bydd caniatâd heneb gofrestredig yn dod i ben ar ôl pum mlynedd os nad yw'r gwaith a ganiateir wedi dechrau. Gall Cadw addasu neu ddirymu caniatâd heneb gofrestredig, serch hynny, mewn amgylchiadau penodol, a gallai hyn arwain at hawliadau am ddigollediad.  

Tybir bod gwaith penodol a nodir yn Ancient Monuments (Class Consents) Order 1994 yn derbyn caniatâd heneb gofrestredig. Ymhlith y rhain mae gwaith amaethyddol, garddwriaethol a choedwigaeth sydd wedi cael eu cyflawni'n gyfreithlon gerllaw heneb o fewn y chwe blynedd blaenorol (gydag amodau ac eithriadau penodol); gwaith penodedig a gyflawnwyd gan sefydliadau mawr penodol; gwaith brys a oedd yn angenrheidiol ar gyfer iechyd a diogelwch; gwerthusiadau archeolegol a gwaith drwy gymorth grant Cadw.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn