Dynodiad


Cyflwynodd Deddf 2016 ofyniad newydd ar gyfer ymgynghoriad ffurfiol gyda'r perchennog/ meddiannydd, yr awdurdod lleol a phobl eraill sydd â diddordeb arbennig os yw Gweinidogion Cymru yn cynnig:

  • cofrestru heneb,
  • dadgofrestru heneb neu
  • ychwanegu at  ardal gofrestredig neu ei lleihau.

O ddechrau ymgynghoriad ar gynnig i gofrestru heneb neu i ychwanegu at ardal gofrestredig, bydd yr heneb dan sylw yn destun gwarchodaeth interim, fel pe bai eisoes wedi cael ei chofrestru. Bydd yn drosedd felly i'w difrodi neu ymgymryd â gwaith heb ganiatâd heneb gofrestredig. Bydd gwarchodaeth interim yn parhau nes y bydd Gweinidogion Cymru wedi dod i benderfyniad ar y dynodiad. Mae rhestr o henebion o dan warchodaeth interim ar gael ar wefan Cadw.

Gall perchennog neu feddiannydd heneb gofrestredig sydd newydd gael ei dynodi neu ei hymestyn ofyn am adolygiad o benderfyniad Gweinidogion Cymru, ond dim ond ar sail bod y penderfyniad heb ei gyfiawnhau.   Mae'r Arolygiaeth Gynllunio wedi cael ei phenodi i ymgymryd â phob adolygiad ar ran Gweinidogion Cymru a bydd yn penderfynu ar y dull neu gyfuniad o ddulliau mwyaf priodol i gynnal yr adolygiad

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn