Gorfodi a throseddau

 

Os bydd gwaith anawdurdodedig yn cael ei gyflawni ar heneb gofrestredig, gall Cadw gyhoeddi hysbysiad atal dros dro i'w gwneud yn ofynnol terfynu gwaith penodedig ar unwaith am gyfnod o 28 diwrnod. Os na ellir sicrhau datrysiad cytunedig i'r sefyllfa yn ystod y cyfnod hwnnw, gellir defnyddio hysbysiad gorfodi i'w gwneud yn ofynnol adfer yr heneb, neu os nad yw hynny'n ymarferol neu'n ddymunol, i nodi mesurau i liniaru effaith y gwaith anawdurdodedig.

Mae'n drosedd cyflawni gwaith ar heneb gofrestredig heb ganiatâd heneb gofrestredig priodol; methu â chydymffurfio ag amod sydd ynghlwm wrth ganiatâd heneb gofrestredig; defnyddio datgelydd metel ar heneb gofrestredig heb ganiatâd ysgrifenedig gan Cadw neu ddifrodi heneb gofrestredig fel arall. Mae methu â chydymffurfio naill ai â hysbysiad atal dros dro neu hysbysiad gorfodi yn drosedd yn ychwanegol at unrhyw beth sy'n codi o'r gwaith anawdurdodedig.

Os bydd erlyniad, bydd amddiffyniad o anwybodaeth o leoliad neu statws heneb gofrestredig ond ar gael os gall yr amddiffynnydd brofi bod pob ymdrech resymol wedi cael ei gwneud i benderfynu a fyddai heneb gofrestredig yn cael ei heffeithio gan y gweithgareddau a gynlluniwyd, ac nad oedd ef/hi yn gwybod, ac nid oedd unrhyw reswm dros gredu, bod yr heneb yn gofrestredig. Er mwyn darparu gwybodaeth ddibynadwy sy'n hawdd cael gafael arni am henebion cofrestredig ac asedau hanesyddol eraill ar draws Cymru, mae Cadw yn cynnal yr adnodd ar-lein Cof Cymru — Asedau Hanesyddol Cenedlaethol Cymru.  

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd person a geir yn euog o un o'r troseddau a grybwyllir uchod yn agored i ddirwy. Fodd bynnag, gallai tymor o garchar hefyd gael ei roi mewn achosion lle roedd yr amddiffynnydd wedi bwriadu difrodi neu ddinistrio heneb gofrestredig neu wedi ymddwyn yn ddi-hid drwy ddiystyru’r posibilrwydd o'i difrodi neu ei dinistrio.  

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn