Chwaraeon a hamdden

Mae gan Weinidogion Cymru bwerau i roi cefnogaeth a chyngor i amrywiol gyrff sy’n gyfrifol am hyrwyddo gweithgareddau chwaraeon a hamdden. Maen nhw’n goruchwylio gweithgareddau Cyngor Chwaraeon Cymru (Chwaraeon Cymru) o ran cyllido, cyflwyno a rheoli polisïau chwaraeon

Sefydlwyd Chwaraeon Cymru drwy Siarter Brenhinol ym 1972, gyda Siarter ddiwygiedig yn cael ei rhoi ym 1997. Amcanion Chwaraeon Cymru yw cefnogi, annog a meithrin datblygiad chwaraeon a hamdden corfforol, a chyrraedd rhagoriaeth yn y meysydd hynny ymysg y cyhoedd yng Nghymru. Mae Chwaraeon Cymru yn elusen gofrestredig ac mae’n cael ei hariannu drwy grant gan Weinidogion Cymru.

Yn ogystal â’r cyllid a ddaw gan Lywodraeth Cymru, mae cyllid yn cael ei roi hefyd drwy’r National Lottery etc Act 1993. Yn gyffredinol nid yw'r Loteri wedi ei ddatganoli. Ond mae gan Weinidogion Cymru rywfaint o bwerau dros wariant sydd wedi ei ddatganoli.

O dan y Ddeddf, mae canran benodol o’r arian sydd wedi ei ddyrannu i’w wario ar chwaraeon i gael ei ddosbarthu gan Chwaraeon Cymru. Gall Gweinidogion Cymru ofyn i Chwaraeon Cymru baratoi ac adolygu cynllun strategol ar gyfer dosbarthu’r arian. Gallant hefyd roi cyfarwyddiadau iddyn nhw am y materion i’w  hystyried wrth wneud penderfyniadau ynglŷn â dosbarthu arian.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn