Safonau

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (MGC 2011) yn caniatáu i Weinidogion Cymru bennu 5 math o safonau yn y rheoliadau:

  • Safonau cyflenwi gwasanaethau
  • Safonau llunio polisi
  • Safonau gweithredu
  • Safonau hybu
  • Safonau cadw cofnodion.

Er mai Gweinidogion Cymru sy’n pennu’r safonau, mater i’r Comisiynydd yw penderfynu pa safonau y mae’n rhaid i gorff gydymffurfio â hwy trwy gyflwyno hysbysiad cydymffurfio i’r corff hwnnw. Gall hysbysiad cydymffurfio ei gwneud hi’n ofynnol i gorff gydymffurfio ag un neu ragor o safonau, neu gydymffurfio â safonau mewn rhai amgylchiadau neu mewn ardaloedd gwahanol (cyhyd ag y bo hynny’n rhesymol a chymesur). Nid oes rhaid i’r Comisiynydd fynnu bod pob corff yn cydymffurfio â phob safon. Rhaid i’r hysbysiad cydymffurfio hefyd nodi’r diwrnod (neu’r diwrnodau) erbyn pryd y mae’n ofynnol i gorff gydymffurfio â safon.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn