Welsh Language Act 1993

Sefydlodd Welsh Language Act 1993 yr egwyddor y dylid trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru. Er mwyn hyrwyddo hynny, mae WLA 1993 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff sydd yn darparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru baratoi cynllun iaith Gymraeg (os cyflwynir hysbysiad iddynt) sy’n nodi’r camau y byddant yn eu cymryd o ran defnyddio’r Gymraeg wrth ddarparu’r gwasanaethau hynny. Hefyd, sefydlodd WLA 1993 yr hen Fwrdd yr Iaith Gymraeg er mwyn cymeradwyo’r cynlluniau, rhoi arweiniad a monitro cydymffurfiaeth. Dim ond ar gyrff a ddiffinnir fel cyrff cyhoeddus yn WLA 1993 neu a nodir felly mewn gorchymyn ar wahân o dan y Ddeddf honno, y ceir gosod gofyniad i baratoi cynlluniau o’r fath.

Mae WLA 1993 hefyd yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru roi enw Cymraeg ar unrhyw gorff, swydd neu le y mae deddfwriaeth yn rhoi enw iddo.Yn ogystal , lle bo Deddf yn rhoi  pŵer i bennu ffurf dogfen neu ffurf geiriau, mae WLA 1993 yn caniatau i Weinidogion Cymru bennu fersiynau Cymraeg o’r dogfennau neu’r ffurfiau hynny. Mae cryn dipyn o WLA 1993 yn parhau mewn grym ond mae’n cael ei disodli wrth i fwy a mwy o ddarpariaethau MGC 2011 ddod i rym.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn