Tenantiaethau preswyl

Mae'r dudalen hon yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd a bydd y cynnwys yn cael ei ddiweddaru cyn bo hir.

Ceir nifer o fathau o denantiaethau preswyl â darpariaethau statudol ar eu cyfer yn ogystal â thenantiaethau cyfraith gyffredin. Mae'r nodyn hwn yn rhoi ychydig o gefndir i’r gyfraith ar rentu eiddo preswyl, cyn canolbwyntio ar y prif fathau o denantiaeth sydd ar gael. Bydd y gyfraith yn y maes hwn yn newid o ganlyniad i Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 ar ôl iddi ddod i rym yn llawn. Mae'r manylion wedi'u nodi uchod.

Cefndir: y Deddfau Rhenti

Y Deddfau Rhenti oedd y prif fath o warchodaeth statudol yn y sector rhentu preifat o 1915 hyd 1988. Pwrpas y warchodaeth statudol a roddwyd gan y Deddfau Rhenti oedd lliniaru caledi i denantiaid yn y sector preifat o ganlyniad i brinder tai. Roedd y Deddfau Rhenti yn darparu tair egwyddor o warchodaeth: yn gyntaf, cyfyngiadau ar godi rhenti yn uwch nag uchafswm statudol a ganiateid; yn ail, diogelwch deiliadaeth gan fod yn rhaid i landlordiaid gael gorchymyn llys, na châi ei roi ac eithrio ar seiliau penodol yn unig, i droi tenant allan; ac yn drydydd, gwahardd codi 'premiymau'. Ffi sy’n gysylltiedig â rhoi, parhau, adnewyddu neu aseinio tenantiaeth yw ‘premiym’ i bob pwrpas.

Diddymwyd y Deddfau Rhenti yn raddol, gan ddechrau drwy greu tenantiaethau sicr a thenantiaethau byrddaliol sicr o dan yr Deddf Tai 1988, fel mai'r Deddf Rhentu 1977 yn unig bellach sy’n parhau i gael effaith. Erbyn hyn, nid yw’r amddiffyniad a geir yn y Ddeddf Rhenti 1977 ond yn berthnasol i leiafrif o denantiaethau'r sector preifat sy'n bodloni amodau penodol ac wedi eu cychwyn cyn 15 Ionawr 1989. 

Tenantiaethau diogel

Rhan 4 o'r Deddf Tai 1985 (HA 1985) sy’n darparu ar gyfer tenantiaethau diogel. Dyma'r prif fath o denantiaeth sy'n cael ei roi gan awdurdodau lleol a rhai cyrff eraill yn y sector cyhoeddus. Mae tenantiaeth tŷ annedd sy'n cael ei osod fel annedd ar wahân yn denantiaeth ddiogel os caiff yr amodau yn adrannau 80 ac 81 o'r HA 1985 eu bodloni. Yn gyffredinol, mae gan denantiaid diogel ddiogelwch deiliadaeth, hawliau olynu penodol, hawliau penodol i aseinio eu tenantiaethau, a'r hawl i brynu eu cartrefi.

Ar ôl cychwyn darpariaethau perthnasol Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016, bydd tenantiaethau diogel yn cael eu diddymu mewn perthynas ag anheddau sy'n gyfan gwbl yng Nghymru a bydd tenantiaethau diogel sydd eisoes yn bodoli yn troi'n gontractau meddiannaeth. Bydd landlord cymunedol, a ddiffinnir yn eang yn Neddf 2016 i gynnwys Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, yn y rhan fwyaf o achosion, yn cynnig yr un sicrwydd daliadaeth a roddir i 'denantiaid diogel’ ar hyn o bryd drwy gyhoeddi 'contractau diogel’. Ceir eithriadau i hyn, er enghraifft, lle mae landlord cymunedol yn ymrwymo i 'gontract safonol rhagarweiniol’ neu lle mae contract safonol yn dod yn gontract safonol ymddygiad gwaharddedig.

Diogelwch deiliadaeth

Mae gan denantiaid diogel ddiogelwch deiliadaeth. Golyga hyn na ellir dirwyn y denantiaeth i ben (a throi'r tenantiaid allan) ac eithrio mewn ffyrdd penodol (gweler adran 82 o HA 1985):

  • drwy orchymyn llys am feddiannaeth ar y tŷ
  • drwy orchymyn israddio; neu
  • os yw tenantiaeth am dymor pendant, drwy orchymyn yn pennu'r tymor pendant (serch hynny, hyd yn oed os caiff tymor pendant ei ddirwyn i ben, oni bai bod y llys yn gorchymyn i’r terfyniad a’r meddiant gael effaith ar yr un diwrnod, bydd tenantiaeth gyfnodol yn dilyn.)

Gellir gweld ar ba sail y caiff landlord wneud cais i'r llys am orchymyn i ddod â'r denantiaeth i ben yn adrannau 84 ac 84A, ac Atodlen 2 a 2A HA 1985. Mae adran 84 yn darparu na chaiff llys wneud gorchymyn ildio meddiant ar un o’r seiliau a nodir yn Atodlen 2 oni bai eu bod yn fodlon fod hynny'n rhesymol, neu fod llety addas arall ar gael i'r tenant, yn dibynnu ar ba sail y gwneir y cais.

Mae adran 84A yn darparu bod yn rhaid i'r llys wneud gorchymyn os yw'n fodlon fod amodau’r sail honno, sy'n ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol difrifol, wedi eu bodloni. Er nad oes gan y llys ddisgresiwn i benderfynu ei bod yn rhesymol i wneud gorchymyn o'r fath, mae penderfyniad y llys yn ddarostyngedig i unrhyw amddiffyniad sydd ar gael i'r tenant yn seiliedig ar ei hawliau o dan y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Mae gofyniad hefyd yn adran 85ZA fod yn rhaid i'r landlord gynnal adolygiad o'i benderfyniad i geisio meddiant ar sail ymddygiad gwrthgymdeithasol difrifol o dan adran 84A. Mae hyn yn adlewyrchu cyfraith achosion, yn benodol achos Manchester City Council v Pinnock [2010] UKSC 45, a ddaliodd fod gan denantiaid awdurdodau cyhoeddus hawl i ddefnyddio cymesuredd penderfyniad i droi allan yn amddiffyniad mewn achos cymryd meddiant.

Mae gofynion rhoi rhybudd a gweithdrefnau sydd angen i landlordiaid eu dilyn wrth geisio meddiant (gweler adrannau 83 ac 83ZA o HA 1985).

Mae Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn darparu gofynion a gweithdrefnau rhybudd newydd sy'n rhaid eu dilyn wrth geisio adennill meddiant o dan y gyfundrefn 'contract meddiannaeth'.  

Hawl i brynu

Yn flaenorol roedd gan denantiaid diogel landlordiaid sector cyhoeddus yr hawl i brynu, yr hawl i brynu a gadwyd a'r hawl i gaffael rhydd-ddaliad eu heiddo tai cymdeithasol, yn ddibynnol ar y landlord y mae ganddynt gytundeb tenantiaeth ag ef. Fodd bynnag, diddymwyd hwn gan Ddeddf Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018. Diddymwyd hawl tenant i brynu a'r hawl i gaffael rhydd-ddaliad eiddo tai cymdeithasol yng Nghymru ar 26 Ionawr 2019.

Tenantiaethau isradd

Cyflwynwyd Gorchmynion Israddio gan yr Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 a fewnosododd adran 82A yn HA 1985. Effaith gorchymyn israddio yw bod tenantiaeth ddiogel yn cael ei dirwyn i ben a thenantiaeth isradd yn cael ei rhoi yn ei lle. Ni all y llys roi gorchymyn israddio oni bai ei fod yn fodlon fod y tenant, neu unigolyn sy'n preswylio yn y tŷ annedd neu'n ymweld â’r lle, wedi cymryd rhan, neu wedi bygwth cymryd rhan mewn:

  • ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig â thai (fel y'i diffinnir yn adran 153A o Deddf Tai 1996 (HA 1996)); neu
  • ymddygiad y mae adran 153B o HA 1996 yn berthnasol iddo (defnydd anghyfreithlon o fangre);
  • a’i bod yn rhesymol i wneud y gorchymyn.

Gellir gweld y darpariaethau sy'n ymwneud â thenantiaethau isradd yn Rhan 5 o HA 1996. Bydd y tenant yn parhau i feddiannu’r tŷ annedd a bydd unrhyw ôl-ddyledion rhent sy'n daladwy pan ddaw'r denantiaeth ddiogel i ben yn dod yn daladwy o dan y denantiaeth isradd. Yn gyffredinol, bydd tenantiaeth isradd yn para blwyddyn, ac yn ystod y flwyddyn honno mae'n haws i landlord geisio meddiant ar y tŷ annedd os gofynnir iddo wneud hynny. Rhaid i'r llys roi gorchymyn ildio meddiant am denantiaeth isradd os yw'r gofynion gweithdrefnol perthnasol wedi eu dilyn o dan adran 143D o HA 1996. Er nad yw’n cael ei ddatgan yn benodol, fel mewn achos ildio meddiant am ymddygiad gwrthgymdeithasol difrifol o dan adran 84ZA o HA 1985, bydd y llys yn ystyried unrhyw amddiffyniad perthnasol sydd gan y tenant ar sail ei hawliau o dan y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Deillia hyn o’r gyfraith fel y’i pennwyd gan Manchester City Council v Pinnock [2010] UKSC 45, a ddyfarnodd fod gan denantiaid awdurdodau cyhoeddus hawl i ddefnyddio cymesuredd yn amddiffyniad mewn achos cymryd meddiant.

Ceir hawliau olynu ac aseinio penodol mewn perthynas â thenantiaethau isradd; gweler adrannau 143H i 143K o HA 1996.

Bydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn cyflwyno 'contract safonol ymddygiad gwaharddedig' sy'n cyfateb yn fras i'r tenantiaethau isradd. Bydd y llys yn gallu gosod 'contract safonol ymddygiad gwaharddedig' lle mae landlord yn gwneud cais i'r llys am orchymyn o dan adran 116, wrth geisio dod â'r denantiaeth ddiogel i ben o ganlyniad i ymddygiad gwrthgymdeithasol, sef tymor contract sy'n adlewyrchu darpariaethau ymddygiad gwaharddedig yn adran 55 o'r Ddeddf. Os gwneir gorchymyn o'r fath, bydd y deiliad contract yn ddarostyngedig i gyfnod prawf o 12 mis cyn bod y contract yn newid yn ôl i gontract diogel. Os bydd gan y landlord bryderon parhaus ynglŷn â’r deiliad contract yn ystod y cyfnod prawf, gall y landlord wneud cais i estyn y cyfnod prawf hyd at uchafswm cyfnod o 18 mis. Gall y deiliad contract wneud cais i'r llys am adolygiad o unrhyw benderfyniad gan y landlord i estyn y cyfnod rhybudd, os nad yw’r deiliad contract yn cytuno gyda'r estyniad.

Unwaith y mae darpariaethau perthnasol Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 mewn grym, bydd y tenantiaethau isradd hynny a wnaed o dan 143 HA 1996 ac o dan 20B HA 1988 hefyd yn cael eu troi'n 'gontract safonol ymddygiad gwaharddedig' (adran 240 o Ddeddf 2016 ac Atodlen 12 iddi).

Tenantiaeth ragarweiniol

Gall awdurdod lleol (neu ymddiriedolaeth gweithredu tai) benderfynu gweithredu system denantiaeth ragarweiniol (gweler Rhan 5 o'r Ddeddf Tai 1996 (HA 1996)). Os yw awdurdod yn gweithredu system denantiaeth ragarweiniol yna'n hytrach na rhoi tenantiaethau diogel, gellir rhoi tenantiaeth ragarweiniol i denant newydd. Mae tenantiaeth ragarweiniol yn para am gyfnod treialu o flwyddyn, a gellir ychwanegu chwe mis ato. Ar ôl hynny bydd y tenant fel arfer yn cael tenantiaeth ddiogel. Er mwyn gallu cymryd meddiant ar dŷ annedd o dan denantiaeth ragarweiniol mae'n rhaid i landlord ddilyn gofynion gweithdrefnol penodol: mae'n rhaid rhoi rhybudd, gan gynnwys rhesymau, a rhaid i'r landlord gynnal adolygiad os yw'r tenant yn gofyn iddo wneud hynny. Cyn belled ag y bo'r gofynion hyn wedi eu dilyn, mae'n rhaid i'r llys roi gorchymyn ildio meddiant os gwneir cais iddo wneud hynny (gweler adran 127 o HA 1996). Er na chaiff hynny ei ddatgan yn benodol, fel mewn achos ildio meddiant yn sgil ymddygiad gwrthgymdeithasol difrifol o dan adran 84ZA o'r Ddeddf Tai 1985, bydd y llys yn ystyried unrhyw amddiffyniad perthnasol gan y tenant ar sail ei hawliau o dan y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Mae hyn yn deillio o’r gyfraith fel y’i sefydlwyd gan Manchester City Council v Pinnock [2010] UKSC 45, a ddaliodd fod gan denantiaid awdurdodau cyhoeddus hawl i ddefnyddio cymesuredd yn amddiffyniad mewn achos cymryd meddiant.

Ceir hawliau olynu ac aseinio penodol mewn perthynas â thenantiaethau rhagarweiniol; gweler adrannau 131 i 134 o HA 1996.

Unwaith bydd y Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) yn dechrau, bydd dull newydd o feddiannu rhagarweiniol yn bodoli yng Nghymru a fydd yn disodli tenantiaethau rhagarweiniol. Er bydd y rhan fwyaf o landlordiaid cymunedol yn ymrwymo i gontract diogel gyda'u tenantiaid, mewn rhai amgylchiadau, bydd landlord cymunedol yn cyhoeddi contract cyfnodol safonol am gyfnod o 12 mis (tenantiaeth ragarweiniol), er mwyn caniatáu i'r landlord cymunedol gadarnhau a fydd y deiliad contract yn gallu cynnal contract diogel. Unwaith bydd y cyfnod 12 mis yn dod i ben, bydd y denantiaeth ragarweiniol yn dod yn gontract diogel, oni bai bod y landlord yn ceisio estyn y denantiaeth ragarweiniol gan ddefnyddio'r gofynion rhybudd priodol a nodir yn Atodlen 7 i Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016. Gall y deiliad contract ofyn i'r llys am adolygiad os yw'n ceisio herio penderfyniad y landlord i estyn y denantiaeth ragarweiniol. Yn wahanol i drefniadau presennol, lle nad yw tenantiaethau rhagarweiniol ar gael i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (y gallant roi tenantiaethau byrddaliol sicr am gyfnod rhagarweiniol yn lle), o dan y Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) bydd pob landlord yn y sector cymdeithasol yn gallu rhoi tenantiaethau rhagarweiniol.

Tenantiaeth sicr

Cyflwynwyd tenantiaethau sicr gan yr Deddf Tai 1988 (HA 1988). Tenantiaethau sicr, yn enwedig y tenantiaethau byrddaliol sicr cysylltiedig, yw'r tenantiaethau safonol yn y sector rhentu preifat ar hyn o bryd. Rhoddir tenantiaeth sicr os yw tŷ yn cael ei osod fel annedd ar wahân, a bod y tenant yn meddiannu’r annedd fel ei unig gartref neu brif gartref, yn amodol ar eithriadau penodol (gweler adran 1 o  HA 1988). Mae Atodlen 1 i'r HA 1988 yn nodi'r amgylchiadau lle na all tenantiaethau fod yn denantiaethau sicr. Mae hyn yn cynnwys tenantiaethau a roddir gan landlordiaid penodol, er enghraifft awdurdodau lleol (paragraff 12 o Atodlen 1).

Yn gyffredinol, mae gan denantiaid sicr ddiogelwch deiliadaeth, hawliau olynu penodol, hawliau penodol i aseinio eu tenantiaethau, a'r hawl i gaffael eu cartrefi.

Rhoddir tenantiaethau sicr gan mwyaf gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (a gofrestrwyd o dan Ran 1 o HA 1996 (gweler adran C1A)). Mae gan denantiaethau sicr ddiogelwch deiliadaeth (gweler adran 5 o HA 1988) tebyg i denantiaethau diogel yn yr ystyr na ellir ond eu dirwyn i ben yn y ffyrdd canlynol:

  • drwy i’r landlord gael gorchymyn ildio meddiant gan y llys ar sail benodol (gweler adran 7 o, ac Atodlen 7 i, HA 1988) a thrwy weithredu'r gorchymyn hwnnw;
  • drwy i’r landlord gael gorchymyn israddio, sydd â'r effaith o wneud tenantiaeth sicr yn denantiaeth fyrddaliol sicr (gweler adran 6A o HA 1988);
  • mewn achos o denantiaeth cyfnod penodol sy'n cynnwys pŵer i landlord bennu’r denantiaeth mewn amgylchiadau penodol, gweithredu'r pŵer hwnnw.

Nodir ar ba sail y gall landlord gyflwyno cais i'r llys am orchymyn i ddod a'r denantiaeth i ben yn Atodlen 2 i HA 1988. Mae Rhan 1 o Atodlen 2 yn rhestru ar ba sail y mae'n rhaid i'r Llys roi gorchymyn ildio meddiant os yw'n fodlon fod y sail wedi'i sefydlu, yn amodol ar unrhyw amddiffyniad sydd gan y tenant ar sail ei hawliau o dan y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Mae Rhan 2 o Atodlen 2 yn rhestru ar ba sail y gall y Llys roi gorchymyn ildio meddiant os yw'n ystyried y byddai'n rhesymol iddo wneud hynny.

Ceir gofynion a gweithdrefnau rhoi rhybudd hefyd y mae'n rhaid i landlordiaid eu dilyn wrth geisio meddiant, gweler adrannau 8 ac 8A o HA 1988.

Tenantiaeth fyrddaliol sicr

Mae tenantiaeth fyrddaliol sicr yn denantiaeth sicr y gellir ei dirwyn i ben gyda rhybudd, mewn geiriau eraill, heb sail benodol dros gymryd meddiant. Mae tenantiaethau byrddaliol sicr yn aml yn cael eu rhoi am gyfnod penodol, yn aml am 6 mis neu flwyddyn, gyda'r denantiaeth fyrddaliol sicr yn troi'n denantiaeth gyfnodol sicr statudol ar ddiwedd y cyfnod hwnnw, gan weithredu yn ôl yr un amodau â'r denantiaeth cyfnod penodol os yw'r tenant yn parhau i feddiannu (gweler adran 5 o'r Deddf Tai 1988 (HA 1988)).

Gan fod tenantiaeth fyrddaliol sicr yn denantiaeth sicr, mae'r seiliau dros gymryd meddiant yn Atodlen 2 i HA 1988 ar gael i landlord sy'n ceisio meddiant, ond gall y landlord hefyd ddod â'r denantiaeth i ben drwy droi'r rhybudd priodol i gael gorchymyn ildio meddiant gan y llys. Darperir ar gyfer hyn yn adran 21 o HA 1988 a gelwir y broses yn gyffredin yn rhoi 'rhybudd adran 21'. Ni all y landlord roi rhybudd o dan adran 21 oni bai bod y cyfnod penodol, mewn tenantiaeth cyfnod penodol, wedi dod i ben, ac mae'n rhaid i'r landlord roi rhybudd meddiant o 2 fis fan lleiaf.Mae adran 44 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 yn darparu bod yn rhaid i landlord gael ei gofrestru a'i drwyddedu'n briodol yn unol â Rhan 1 o'r Ddeddf honno, cyn y gall roi hysbysiad ‘adran 21’. 

O ran tenantiaeth fyrddaliol gyfnodol sicr, ni all y llys roi gorchymyn i ildio meddiant ddigwydd cyn pen chwe mis i ddechrau'r denantiaeth.

Oherwydd yr hyblygrwydd hwn rhoddir tenantiaethau byrddaliol sicr yn ddigon aml  yn y sector preifat. Yn ogystal, mae landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn aml yn defnyddio tenantiaethau byrddaliol sicr mewn modd tebyg i denantiaethau rhagarweiniol, fel cyfnod treialu ar gyfer tenantiaid newydd.

Mae unrhyw denantiaeth sicr a roddwyd ar 28 Chwefror 1997 neu ar ôl hynny yn denantiaeth fyrddaliol sicr yn awtomatig, oni fodlonir amodau penodol (gweler adran 19A o, ac Atodlen 2A i, HA 1988).

Bydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn diddymu tenantiaethau sicr a thenantiaethau byrddaliol sicr. Bydd tenantiaethau sicr a thenantiaethau byrddaliol sicr sy’n bodoli eisoes yn cael eu troi naill ai’n gontract diogel neu'n gontract safonol, yn unol ag adran 240 o Ddeddf 2016 ac Atodlen 12 iddi. Bydd contract meddiannaeth a wneir gyda landlord preifat yn gontract safonol, oni bai bod y landlord yn rhoi hysbysiad i’r deiliad contract sy'n datgan bod y contract yn gontract diogel. Mae Pennod 5 o Ddeddf 2016 yn delio â therfynu contract safonol cyfnodol. Gall naill ai'r landlord neu’r deiliad contract derfynu'r contract trwy roi rhybudd yn unol â thelerau sylfaenol y contract (y darperir ar ei gyfer yn adran 173). Ni fydd y landlord yn cael rhoi rhybudd i derfynu'r contract cyn diwedd y cyfnod o bedwar mis. Os bydd landlord yn torri rheol adran 31 (dyletswydd i ddarparu datganiad contract ysgrifenedig) yna nid yw'r landlord yn gallu cyflwyno rhybudd i derfynu'r contract o dan adran 173 o Ddeddf 2016, hyd nes ar ôl i'r cyfnod cyfyngedig o chwe mis ddod i ben, o ddyddiad darparu datganiad ysgrifenedig i’r deiliad contract. Yn ogystal, gall landlord geisio terfynu contract safonol trwy wneud hawliad adennill meddiant ar gyfer ôl-ddyledion rhent.

Unwaith y mae tenantiaethau sicr a thenantiaethau byrddaliol sicr yn cael eu diddymu o dan Ddeddf 2016, bydd y rheolau ar olyniaeth yn newid hefyd. O dan yr arddull 'contract meddiannaeth' newydd a gyflwynwyd gan Ddeddf 2016, os yw deiliad contract unigol yn marw a bod yna berson sy'n goroesi’r deiliad contract sy'n gymwys i gymryd lle neu i 'olynu’r' deiliad contract, yna bydd y person sy'n goroesi yn olynu i'r contract meddiannaeth. Ceir categorïau gwahanol o olynydd; olynwyr 'â blaenoriaeth' ac olynwyr 'wrth gefn'. Bydd olynwr â blaenoriaeth yn olynu hyd yn oed os bydd olynwyr 'wrth gefn' yn bodoli. Os ceir mwy nag un 'olynydd â blaenoriaeth', nodir y modd y penderfynir ar olynydd yn adran 78 o Ddeddf 2016.

Bydd tenantiaeth yn cael ei throsglwyddo i olynydd 'wrth gefn' os nad oes olynydd 'â blaenoriaeth' yn bodoli. Ceir dau gategori o olynwyr wrth gefn, aelodau o'r teulu a gofalwyr. Os bydd fwy nag un olynydd wrth gefn, penderfynir ar yr unigolyn sy'n olynu o dan adran 78, gyda'r prawf yr un fath ag y mae ar gyfer olynwyr â blaenoriaeth. Os bydd olynydd wrth gefn yn olynu ar gyfer contract meddiannaeth, ni ellir cael olyniaeth bellach, ond, pan fydd olynydd â blaenoriaeth yn marw, ac y bydd personau yn gymwys i'w olynu fel olynydd wrth gefn i'r contract, gall un o'r personau hynny olynu i'r contract. Fodd bynnag, ni ellir cael olyniaeth bellach ar ôl i'r person hwnnw olynu i'r contract.

Os bydd olynydd â blaenoriaeth yn olynu i gontract meddiannaeth ac yn dewis terfynu'r contract hwnnw, o fewn y chwe mis cyntaf ers marwolaeth y deiliad contract blaenorol, bydd olynydd arall yn gymwys i olynu mewn amgylchiadau o'r fath. Os ceir mwy nag un olynydd cymwys, penderfynir ar hyn unwaith yn rhagor o dan adran 78 o Ddeddf 2016.