Skip to main content

Bioamrywiaeth

Mae'r dudalen hon yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd a bydd y cynnwys yn cael ei ddiweddaru cyn bo hir.

Mae’r UE wedi sefydlu system o ddynodi ardaloedd cadwraeth arbennig o dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd, a gaiff ei throi yn ddeddfwriaeth ddomestig gan y Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017, sy'n mynnu bod rhaid i'r DU sefydlu ardaloedd cadwraeth arbennig. Maen nhw hefyd dan rwymedigaethau llym penodol i asesu cynlluniau neu brosiectau er mwyn sefydlu beth yw eu heffeithiau ar y safleoedd hynny.

Mae'r Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 hefyd yn darparu ar gyfer safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig (hynny yw, darnau o dir sydd wedi eu dynodi oherwydd eu diddordeb arbennig yn sgil eu fflora a’u ffawna, neu eu nodweddion daearyddol neu ffisiograffigol).

Cyhoeddwyd gyntaf
25 Mawrth 2021
Diweddarwyd diwethaf
03 Mehefin 2021