Caffael

Mae caffael yn ymwneud â phrynu nwyddau a gwasanaethau gan y llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill. Nod y rheolau caffael yw sicrhau bod marchnad gaffael gyhoeddus yr UE yn agored ac yn gystadleuol a bod cyflenwyr yn cael eu trin yn gyfartal a theg. Yng Nghymru a Lloegr, daw'r rheolau caffael o Gyfarwyddebau'r UE sydd wedi'u gweithredu drwy reoliadau, yn nodedig Public Contracts Regulations 2015 . Mae gan yr Alban ei threfniadau a rheoliadau ei hun, sef Public Contracts (Scotland) Regulations 2015. Mae'r Rheoliadau yn nodi'r fframwaith deddfwriaethol sy'n rheoli sut caiff nwyddau a gwasanaethau eu prynu gan gyrff cyhoeddus, a elwir yn awdurdodau contractio (“Contracting Authorities”) yn y Rheoliadau. 


Mae Llywodraeth y DU wedi llunio rheoliadau  (sy'n dod i rym ar y diwrnod ymadael), gan ddefnyddio pwerau o dan European Union (Withdrawal) Act 2018, sy'n cywiro diffygion er mwyn sicrhau y bydd Public Contracts Regulations 2015 yn parhau i weithredu'n effeithiol pan fydd y DU yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Felly, bydd y fframwaith a'r egwyddorion sydd wrth wraidd y drefn gaffael yn parhau i fod yr un fath ar y cyfan. Mae'r newidiadau yn gyfyngedig i'r rhai hynny sy'n briodol i adlewyrchu statws newydd y DU y tu allan i'r UE. Bydd y rhain yn dod i rym ar unwaith os na chaiff dêl ei tharo.  Os bydd dêl yn cael ei tharo rhwng y DU a'r UE, cymerir yn ganiataol y bydd cyfnod gweithredu ac, yn ystod y cyfnod hwn, y bydd y rheolau caffael fel y maent yn gweithredu ar hyn o bryd yn parhau. Yn dilyn y cyfnod gweithredu hwn, er y bydd rheolau caffael yn debygol o fod ar waith, ni wyddys ar hyn o bryd sut olwg fydd ar y rhain.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn