Twristiaeth

Mae twristiaeth wedi'i datganoli yng Nghymru. Mae gan Lywodraeth Cymru bwerau i annog a chefnogi'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru drwy ddarparu arweiniad a chyngor i fusnesau twristiaeth, yn ogystal â chyllid cyfalaf drwy'r cynllun cymorth buddsoddi mewn twristiaeth. Gall y Cynulliad basio Deddfau Cynulliad sy’n ymwneud â thwristiaeth.

Mae Croeso Cymru / Visit Wales yn rhan o Lywodraeth Cymru, sydd wedi cymryd drosodd swyddogaethau blaenorol Bwrdd Croeso Cymru. Mae Croeso Cymru / Visit Wales yn cefnogi’r  diwydiant twristiaeth yng Nghymru, yn ceisio gwella twristiaeth yng Nghymru ac yn darparu’r  fframwaith sy’n galluogi busnesau twristiaeth i weithredu.

Dyma’r prif Ddeddfau sy’n llywodraethu twristiaeth:

Cafodd yr English Tourist Board ei sefydlu gan y Development of Tourism Act 1969.  Yn 2005, cafodd swyddogaethau’r Bwrdd mewn perthynas â Chymru eu trosglwyddo i Gynulliad Cenedlaethol Cymru  (gweler OS 2005/3225) ac yna i Weinidogion Cymru o dan y Government of Wales Act 2006 (para 30 atodlen 11).  Maent yn cynnwys y pwerau i:

  • annog pobl i ymweld â Chymru, ac annog pobl sy’n byw yng Nghymru i dreulio eu gwyliau yno,
  • annog bod amwynderau a chyfleusterau i dwristiaid yn cael eu darparu yng Nghymru a’u gwella
    darparu cymorth ariannol er mwyn cynnal prosiectau sy’n darparu neu’n gwella amwynderau i dwristiaid a chynnal prosiectau o’r fath
  • cynghori unrhyw gorff cyhoeddus ar faterion yn ymwneud â thwristiaeth yng Nghymru.

At ddibenion cyflawni’r pwerau hyn, mae gan Weinidogion Cymru hefyd y pŵer i:

  • hyrwyddo neu gynnal cyhoeddusrwydd,
  • darparu gwasanaethau cynghori a gwybodaeth,
  • hyrwyddo a chynnal ymchwil
  • sefydlu pwyllgorau i’w cynghori ar sut i gyflawni eu swyddogaethau
  • cyfrannu at neu ad-dalu costau sy’n codi gan eraill mewn perthynas â gwasanaethau cyhoeddusrwydd, gwybodaeth a chynghori a gwaith ymchwil.

Roedd y Tourism (Oversees Promotion)(Wales) Act 1992 yn ategu Deddf 1969 drwy ddarparu bod y pwerau o dan Ddeddf 1969 yn cynnwys y pŵer i gynnal unrhyw weithgareddau y tu allan i’r Deyrnas Unedig er mwyn annog pobl i ymweld á Chymru.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn