Perfformiad ynni adeiladau (tystysgrifau perfformiad ynni)

Lle mae adeilad yn cael ei godi neu adeilad yn cael ei addasu fel bod ganddo fwy neu lai o rannau wedi'u cynllunio neu eu haddasu ar gyfer defnydd ar wahân nag yn flaenorol, a bod newidiadau i'r ddarpariaeth gwasanaethau gwresogi, dŵr poeth neu aerdymheru/awyru, rhaid i'r sawl sy'n gwneud y gwaith:

a) roi tystysgrif perfformiad ynni (EPC) ar gyfer yr adeilad i berchennog yr adeilad; a

b) rhoi hysbysiad i'r perwyl hwn i'r awdurdod lleol.

Mae'r EPC yn dangos gradd effeithlonrwydd ynni yr eiddo.

Mae'r Energy Performance of Buildings (England and Wales) Regulations 2012 yn cynnwys rhwymedigaethau mewn perthynas â'r EPC. Mae'r rheoliadau hyn, sy'n cael eu gwneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar sail Cymru a Lloegr, yn rhoi gofynion y Gyfarwyddeb UE ar berfformiad egni adeiladau (recast) 2010/31/EU ar waith.  

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn