Apeliadau

Gall apeliadau gael eu gwneud i Weinidogion Cymru yn yr achosion canlynol:

a) gwrthod caniatâd cynllunio neu roi caniatâd amodol;
b) gwrthod, neu roi caniatâd amodol i unrhyw gydsyniad, cytundeb neu gymeradwyaeth sy’n ofynnol gan amod cynllunio;
c) gwrthod, neu roi caniatâd amodol i unrhyw gymeradwyaeth gan Awdurdod Cynllunio Lleol y mae ei angen dan orchymyn datblygu;
d) methu penderfynu ar gais cynllunio.

Mae Gweinidogion Cymru yn penodi arolygwyr cynllunio i benderfynu ar apeliadau ond mae ganddynt y pŵer i gymryd apeliadau i’w dwylo eu hunain a gwneud penderfyniadau arnynt.

Mae amryw o hawliau apelio eraill yn cael eu cyflwyno ar wahân gan y Deddfau Cynllunio, yn cynnwys: apeliadau gorfodi; gwrthod neu fethu penderfynu ar ganiatâd adeilad rhestredig a chaniatâd ardal gadwraeth; apeliadau yn erbyn penderfyniadau neu fethiant i wneud penderfyniadau sy'n ymwneud â sylweddau peryglus.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn