Ymgymerwyr statudol

Mae'r Town and Country Planning Act 1990 (TCPA 1990) yn cynnwys darpariaethau sy'n newid rheolaeth cynllunio arferol yn achos ymgymerwyr statudol. 

Cyrff yw ymgymerwyr statudol sydd wedi eu hawdurdodi gan unrhyw ddeddfiad i gyflawni ymgymeriadau penodol. Mae rhai o'r darpariaethau sy'n berthnasol i ymgymerwyr statudol yn ymwneud â'u tir gweithredol yn unig (sy'n cael ei ddiffinio yn y TCPA 1990). Mae cyrff eraill, megis Corff Adnoddau Naturiol Cymru, yn cael eu hystyried yn ymgymerwyr statudol hefyd ar gyfer rhai o ddarpariaethau TCPA 1990.

Mae newidiadau i reolaeth cynllunio arferol mewn perthynas ag ymgymerwyr statudol yn cynnwys:

a) rhai mathau o waith gan ymgymerwyr statudol nad yw’n cael ei ystyried yn datblygu dan y TCPA 1990;

b) caniatâd cynllunio a roddwyd dan y Town and Country Planning (General Permitted Development) Order 1995 ar gyfer datblygiad penodol gan ymgymerwyr statudol;

c) apeliadau a cheisiadau uniongyrchol i Weinidogion Cymru yn cael eu penderfynu ar y cyd gan Weinidogion Cymru a'r 'gweinidog priodol' (Gweinidog Llywodraeth y DU);

d) nid yw caffael neu feddiannu tir yn orfodol yn cael blaenoriaeth dros hawliau ymgymerwyr statudol yn awtomatig.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn