Hedfan yng Nghymru

Yn gyffredinol nid oes gan y Cynulliad Cenedlaethol gymhwysedd deddfwriaethol mewn perthynas â hedfan, trafnidiaeth awyr, meysydd awyr neu erodromau (gweler yr eithriadau sydd wedi'u rhestru o dan paragraff 10 yn Rhan 1 o Atodlen 7 i'r Government of Wales Act 2006) . Fodd bynnag, gall ddeddfu mewn perthynas â chymorth ariannol i ddarparwyr neu ddarpar ddarparwyr gwasanaethau cludiant awyr neu gyfleusterau neu wasanaethau meysydd awyr, strategaethau gan Weinidogion Cymru neu awdurdodau lleol neu awdurdodau cyhoeddus eraill am ddarparu gwasanaethau awyr, ac i reoleiddio'r defnydd o awyrennau'n cludo anifeiliaid os yw hynny at bwrpas gwarchod iechyd pobl, anifeiliaid neu blanhigion, lles anifeiliaid neu'r amgylchedd.

Mae adran 11 o Ddeddf Trafnidiaeth (Cymru) 2006 yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru roi cymorth ariannol i rai sy'n darparu gwasanaethau trafnidiaeth awyr sy'n cychwyn neu'n gorffen mewn maes awyr yng Nghymru ac i'r rhai sy'n darparu cyfleusterau neu wasanaethau maes awyr yng Nghymru, ond dim ond dan amgylchiadau lle na fyddai'r gwasanaethau neu'r cyfleusterau yn cael eu darparu heb y cymorth ariannol hwnnw ym marn Gweinidogion Cymru.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn