Trafnidiaeth forol yng Nghymru

Nid oes gan y Cynulliad Cenedlaethol gymhwysedd deddfwriaethol mewn perthynas â morgludiant ar wahân i gymorth ariannol ar gyfer gwasanaethau morgludiant i Gymru, o Gymru neu o fewn Cymru, a rheoleiddio'r defnydd o longau yn cludo anifeiliaid at bwrpas gwarchod iechyd pobl, anifeiliaid neu blanhigion, lles anifeiliaid neu'r amgylchedd (gweler yr eithriadau a rhestrir o dan paragraff 10 yn Rhan 1 o Atodlen 7 i'r Government of Wales Act 2006).

Nid oes gan y Cynulliad Cenedlaethol gymhwysedd deddfwriaethol i basio deddfau mewn perthynas â hawliau a rhyddid i fordwyo, ar wahân i reoleiddio gwaith a all rwystro neu beryglu mordwyo.

Nid oes gan y Cynulliad Cenedlaeth  ol gymhwysedd deddfwriaethol mewn perthynas â phorthladdoedd, dociau, pierau a llithrfeydd, ar wahân i'r rhai sy'n cael eu defnyddio'n gyfan gwbl neu'n bennaf ar gyfer y diwydiant pysgota, ar gyfer hamdden, neu i gyfathrebu rhwng llefydd yng Nghymru a rheoleiddio at bwrpas gwarchod iechyd pobl, anifeiliaid neu blanhigion, lles anifeiliaid neu'r amgylchedd.

Mae rhai swyddogaethau gweithredol yn yr Harbours Act 1964 wedi cael eu trosglwyddo i Weinidogion Cymru, dim ond cyn belled â'u bod yn ymwneud a phorthladdoedd pysgodfeydd. Dan adrannau 14 ac 15A o'r Ddeddf honno, gall Gweinidogion Cymru wneud gorchmynion yn sicrhau effeithiolrwydd porthladdoedd ac mewn perthynas â phenodi aelodau o Awdurdodau Porthladdoedd. Gallant wneud gorchmynion grymuso harbyrau yn ymwneud â gwella ac adeiladu harbyrau dan adran 16 y Ddeddf honno, a gallant ddiwygio deddfau lleol mewn perthynas â phob harbwr sy'n anghyson â'r Harbours Act 1964, dan adran 60.

Mae gan Weinidogion Cymru bwerau cydredol gyda'r Ysgrifennydd Gwladol dan adran 17 o'r Ministry of Transport Act 1919 i wneud grantiau neu fenthyciadau i unrhyw awdurdod neu berson ar gyfer adeiladu, gwella neu gynnal a chadw camlesi neu ffyrdd mordwyo mewndirol, gwasanaethau cludiant ar y dŵr, harbyrau, dociau neu bierau. Gall pwerau o'r fath gael eu hymarfer naill ai gan Weinidogion Cymru neu gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn