Beth sydd wedi ei ddatganoli?

Dan adran 108 o'r Government of Wales Act 2006 (GOWA 2006), gall y Cynulliad Cenedlaethol pasio deddfau mewn perthynas â phriffyrdd (yn cynnwys pontydd a thwnelau), gwaith stryd, rheoli traffig a rheoleiddio cyfleusterau a gwasanaethau trafnidiaeth.

Fodd bynnag, nid yw'r Cynulliad Cenedlaethol yn gallu pasio deddfau mewn perthynas â materion sydd wedi eu heithrio o dan Atodlen 7. Mae'r eithriadau canlynol yn berthnasol yn benodol i drafnidiaeth a phriffyrdd:

 • Cofrestru gwasanaethau bws lleol, a chymhwyso a gorfodi amodau rheoleiddio trafnidiaeth mewn perthynas â'r gwasanaethau hynny.
 • Gwasanaethau cludo nwyddau ar y ffyrdd, yn cynnwys trwyddedu gweithredu cerbydau nwyddau.
 • Rheoleiddio adeiladu ac offer cerbydau modur ac ôl-gerbydau, a rheoleiddio'r defnydd o gerbydau modur ac ôl-gerbydau ar ffyrdd, ar wahân i -

(a) unrhyw reoliad o'r fath sy'n:

(i) ymwneud â chynlluniau i godi taliadau mewn perthynas â'r defnydd neu gadw cerbydau ar gefnffyrdd Cymru ("cynlluniau codi ffi ar ddefnyddwyr ffyrdd"), neu sy’n

(ii) ymwneud â'r disgrifiadau o gerbydau modur ac ôl-gerbydau a all gael eu defnyddio dan drefniadau i bersonau deithio yn ôl ac ymlaen i'r mannau lle maent yn derbyn addysg neu hyfforddiant, oni bai mai rheoliad yw hwn sy'n gosod safonau technegol ar gyfer adeiladu neu offer cerbydau modur neu ôl-gerbydau sy'n wahanol i'r safonau a fyddai fel arall yn berthnasol iddynt; a

(b) rheoleiddio'r defnydd o gerbydau modur ac ôl-gerbydau yn cludo anifeiliaid gyda'r pwrpas o amddiffyn iechyd pobl, anifeiliaid neu blanhigion, lles anifeiliaid neu'r amgylchedd.

 • Troseddau traffig ffyrdd.
 • Trwyddedu gyrwyr.
 • Hyfforddiant gyrru.
 • Yswirio cerbydau modur.
 • Oriau gyrwyr.
 • Rheoleiddio trafnidiaeth ar ffyrdd arbennig, ar wahân i reoliadau sy'n ymwneud â chynlluniau codi tâl mewn perthynas â chefnffyrdd.
 • Croesfannau i gerddwyr.
 • Arwyddion traffig, ar wahân i osod a chynnal a chadw arwyddion traffig sy'n ymwneud â chynlluniau codi tâl ar gefnffyrdd.
 • Terfynau cyflymder.
 • Gwasanaethau cludiant ffordd rhyngwladol i deithwyr.
 • Trwyddedu gweithredwyr cerbydau gwasanaethau cyhoeddus.
 • Dogfennau sy'n ymwneud â cherbydau a gyrwyr at bwrpas teithio dramor a cherbydau sy'n dod i mewn i Gymru dros dro gan bobl sy'n byw y tu allan i'r Deyrnas Unedig.
 • Treth car a chofrestru cerbydau.
 • Darparu a rheoleiddio gwasanaethau rheilffyrdd, ar wahân i gymorth ariannol:

(a) nad yw'n ymwneud â chludo nwyddau,

(b) nad yw'n cael ei wneud mewn perthynas â gorchymyn gweinyddu rheilffyrdd, ac

(c) nad yw'n cael ei wneud mewn perthynas â Rheoliad (EC) Rhif 1370/2007 Senedd Ewrop ac o'r Cyngor ar wasanaethau cludo teithwyr cyhoeddus ar reilffyrdd ac ar y ffyrdd].

 • Diogelwch trafnidiaeth, ar wahân i reoliadau sy'n ymwneud â chludo oedolion sy'n goruchwylio personau sy'n teithio'n ôl ac ymlaen i'r mannau lle maent yn derbyn addysg neu hyfforddiant].
 • Treftadaeth rheilffyrdd.
 • Hedfan, trafnidiaeth awyr, meysydd awyr ac erodromau, ar wahân i:

(a) cymorth ariannol i ddarparwyr neu ddarpar ddarparwyr gwasanaethau trafnidiaeth awyr neu gyfleusterau neu wasanaethau meysydd awyr,

(b) strategaethau gan Weinidogion Cymru neu awdurdodau lleol neu awdurdodau cyhoeddus eraill am ddarpariaeth gwasanaethau awyr, a

(c) rheoleiddio'r defnydd o awyrennau'n cludo anifeiliaid at [bwrpas gwarchod iechyd dynol, anifeiliaid [neu blanhigion], lles anifeiliaid neu'r amgylchedd.

 • Llongau, ar wahân i:

(a) cymorth ariannol ar gyfer gwasanaethau llongau i, o neu o fewn Cymru a

(b) rheoleiddio'r defnydd o longau'n cludo anifeiliaid at [bwrpas gwarchod iechyd dynol, anifeiliaid [neu blanhigion], lles anifeiliaid neu'r amgylchedd.

 • Hawliau a rhyddid mordwyol, ar wahân i reoleiddio gwaith a all rwystro neu beryglu mordwyo.
 • Safonau technegol a diogelwch llongau.
 • Porthladdoedd, dociau, pierau a llithrfeydd, ar wahân i:

(a) y rhai sy'n cael eu defnyddio'n gyfan gwbl neu'n bennaf ar gyfer y diwydiant pysgota, ar gyfer hamdden, neu i gyfathrebu rhwng llefydd yng Nghymru (neu am ddau neu ragor o'r pwrpasau hyn), a

(b) rheoleiddio at bwrpas gwarchod iechyd dynol, anifeiliaid [neu blanhigion], lles anifeiliaid neu'r amgylchedd.

 • Cludo nwyddau peryglus (yn cynnwys cludo deunydd ymbelydrol).
 • Manylion technegol ar gyfer tanwydd i'w ddefnyddio mewn peiriannau tanio mewnol.

Er bod pŵer y Cynulliad Cenedlaethol i ddeddfu yn y maes hwn yn eang iawn, mae Senedd y DU yn dal i allu pasio deddfau i Gymru mewn perthynas â phriffyrdd a thrafnidiaeth, yn amodol ar dderbyn cydsyniad y Cynulliad Cenedlaethol.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn