Llosgi gwellt

Er y gallai cyfraith gwlad mewn perthynas â niwsans fod yn briodol ar gyfer llosgi gwellt neu sofl, mae cyfundrefn statudol benodol sy’n ei reoli. Mae'r gyfraith fel y’i trafodir yn yr erthygl hon yn gywir ar gyfer Cymru a Lloegr.

1. O dan yr Environmental Protection Act 1990 mae is-ddeddfwriaeth yn gosod gwaharddiadau penodol ar losgi gwellt a gweddillion rhai cnydau eraill; mae hefyd yn gosod cyfyngiadau ar sut mae cyflawni unrhyw losgi nad yw wedi’i wahardd.

Cyflwyniad

2. Mae adran 152 yr Environmental Protection Act 1990 yn caniatáu i'r Llywodraeth wneud darpariaeth i "prohibit or restrict the burning of crop residues on agricultural land by persons engaged in agriculture".

Eithriadau

3. Er bod darpariaeth benodol ar gyfer cyflwyno eithriadau i'r drefn o wahardd llosgi gwellt a sofl, mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi bwriad i wneud cyn lleied o ddefnydd o hynny ag sy'n bosibl: "Any exemptions to the prohibition will be kept to a bare minimum". (Hansard, HL Vol.519, col.487 (May 18, 1990)).

Y Gwaharddiad

4. Mae’r pŵer i wahardd llosgi gwellt a sofl wedi’i ddefnyddio yn y Crop Residues (Burning) Regulations 1993/1366.

5. Yn ôl prif ddarpariaeth y rheoliadau "No person engaged in agriculture shall, on agricultural land, burn any crop residue of a kind specified in Sch.1 unless the burning is for the purposes of - (a) education or research; (b) disease control or the elimination of plant pests where a notice has been served under art.22 of the Plant Health (Great Britain) Order 1993 (gweler nawr y Plant Health (Wales) Order 2006/1643, y Plant Health (Scotland) Order 2005/613, a'r Plant Health (England) Order 2005/2530); (c) the disposal of straw stack remains or broken bales" – rheoliad 4.

6. Rhestrir gweddillion y cnydau a ganlyn yn  Atodlen 1 - gwellt grawnfwyd, sofl grawnfwyd, a gweddillion rêp had olew, ffa maes wedi’u cynaeafu’n sych a phys wedi’u cynaeafu’n sych.

Cyfyngiadau

7. Yng nghyswllt llosgi gwellt a sofl nad yw mewn gwirionedd wedi ei wahardd  gan Reoliadau 1993, maent yn cyfyngu ar sut y gellir ei gyflawni.

8. Mae Rheoliad 5 yn darparu bod rhaid i losgi "gweddillion cnydau" fod yn unol â darpariaethau Atodlen 2.

9. Mae’r cyfyngiadau o dan Atodlen 2 yn cynnwys cyfyngiadau yn ymwneud ag amser, arwynebedd, rheoli tân, pellter oddi wrth adeiladau, cael gwared ar ludw a rhoi rhybudd ymlaen llaw.

Gorfodi

10. Gorfodir y rheoliadau fel trosedd ddiannod - reg.6.

Grug a glaswellt

11. Yr Heather and Grass etc. Burning (England) Regulations 2007/2003 sy’n rheoli llosgi grug, glaswellt garw, rhedyn, eithin a vaccinium. Nid ydynt yn berthnasol i erddi preifat na gerddi rhandir.  Mae’r Rheoliadau: yn gwahardd dechrau llosgi rhwng machlud a chodiad haul; yn ei gwneud yn ofynnol bod digon o bersonau a chyfarpar i reoli llosgiadau a chymryd pob rhagofal rhesymol i atal niwed neu ddifrod; ac mae angen trwydded y tu allan i'r "tymor llosgi". Ceir darpariaeth debyg mewn perthynas â Chymru yn Rheoliadau Llosgi Grug a Glaswellt etc. (Cymru) 2008/1081.

 

Mwy o erthyglau ynghylch Amaethyddiaeth a garddwriaeth

Gweld mwy o erthyglau yn Amaethyddiaeth a garddwriaeth