Allyriadau nwyon tŷ gwydr ac effeithlonrwydd ynni

Cyflwynodd y Deyrnas Unedig, yn y Climate Change Act 2008 (CCA 2008), dargedau cyfreithiol-rwym ar gyfer lleihau allyriadau carbon deuocsid (nwy tŷ gwydr allweddol). Mae CCA 2008 yn cynnig cymhelliad i rai sefydliadau gyflawni gwell effeithiolrwydd yn eu defnydd o ynni. Cafodd y CRC (Carbon Reduction Commitment) Energy Efficiency Scheme (neu'r Cynllun CRC)  ei sefydlu o dan Ran 3 CCA 2008. Cynllun masnachu allyriadau yw hwn sydd wedi'i gynllunio i wella effeithlonrwydd ynni a lleihau allyriadau mewn sefydliadau mawr yn y sector cyhoeddus a phreifat. Mae'r cynllun yn targedu allyriadau nad ydynt eisoes yn dod o fewn Cytundebau Newid Hinsawdd a System Fasnachu Allyriadau'r UE ac mae'n annog sefydliadau i ddatblygu strategaethau rheoli ynni sy'n hyrwyddo gwell dealltwriaeth o'r defnydd o ynni. Mae gofyn i sefydliadau sy'n bodloni’r meini prawf cymhwyso gymryd rhan, a rhaid iddynt brynu lwfansau ar gyfer pob tunnell fetrig y maent yn ei hallyrru.

Mae'r prif ddarnau o ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i'r pwnc hwn wedi'u rhestru o dan 'ddeddfwriaeth allweddol'.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn