Ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni

Y Deyrnas Unedig

Mae Deddfau amrywiol y DU wedi rhoi mesurau polisi ar waith sy'n cymell cynhyrchu ynni o ffynonellau carbon isel, er mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr. Mae enghreifftiau allweddol yn cynnwys:

• Yr ardoll newid yn yr hinsawdd (“Climate Change Levy”) (treth amgylcheddol ar ddefnydd trydan a nwy gan gwmni)
• Tariffau cyflenwi trydan ar gyfer cynhyrchu trydan carbon isel ar raddfa fach (e.e. tyrbinau gwynt, paneli solar, a systemau microgynhyrchu gwres a phŵer cyfunedig)
• Cymhellion gwres adnewyddadwy (talu unigolion sy'n gosod system wresogi adnewyddadwy gymwys fel solar, tonnau/llanw neu danwyddau biomas)
• Y Fargen Werdd (sy'n cynorthwyo â buddsoddiad mewn gwelliannau i adeiladau sy'n arbed ynni)
• Contractau gwahaniaeth (contractau "arwerthu" er mwyn darparu pŵer carbon isel i gymell datblygwyr i dalu costau ymlaen llaw uchel prosiectau cynhyrchu trydan carbon isel)
• Y farchnad capasiti trydan (sy'n sicrhau bod gofynion trydan yn parhau i gael eu bodloni)
• Pwerau ymyrryd yn y farchnad sy'n galluogi addasu amodau cynhyrchu trydan a thrwyddedau cyflenwi trydan

Yn ogystal, mae deddfwriaeth y DU wedi gosod dyletswyddau ar unigolion a chyrff amrywiol er mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr. Mae'r rhain yn cynnwys:

• Y defnydd o fiodanwyddau mewn trafnidiaeth
• Cynlluniau lleihau gwastraff y cartref
• Targedau lleihau allyriadau ar gyfer cwmnïau nwy a thrydan
• Adrodd ynghylch effeithlonrwydd a chynaliadwyedd yr ystâd sifil
• Ei gwneud yn ofynnol i gyflenwyr trydan ddod o hyd i drydan o ffynonellau adnewyddadwy
• Mesuryddion deallus
• Cynlluniau ar gyfer lleihau tlodi tanwydd (gan gynnwys y rhwymedigaeth cwmni ynni)
• Cynyddu’r data perfformiad ynni sydd ar gael
• Ei gwneud yn ofynnol i wybodaeth am y tariff rhataf gael ei chynnwys ar filiau ynni

Cymru

Ceir cynllun Cymreig i ddarparu grantiau effeithlonrwydd ynni cartref, y mae eu hamodau wedi'u nodi yn Rheoliadau Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Cymru) 2011 (O.S. 2011/656).

Diwygiodd Wales Act 2017 Government of Wales Act 2006 i ragnodi y gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru greu deddfwriaeth mewn perthynas â’r canlynol:

• Rhwydweithiau gwres ac oeri (system neu rwydwaith lle mae ager, dŵr poeth neu hylif sydd wedi'i oeri yn cael ei ddosbarthu o ffynhonnell ganolog er mwyn cyflenwi gwres neu oeri ar gyfer defnyddwyr neu eiddo) (ac eithrio eu rheoleiddio)
• Cynlluniau sy'n darparu cymhellion i gynhyrchu neu greu, neu i hwyluso cynhyrchu neu greu, gwres neu oeri o ffynonellau ynni heblaw tanwydd ffosil neu danwydd niwclear
• Annog effeithlonrwydd ynni (ac eithrio drwy wahardd neu reoleiddio)

Deddfwriaeth allweddol

Deddfwriaeth sylfaenol allweddol

• Finance Act 2000
• Climate Change Act 2008
• Energy Act 2008
• Energy Act 2010
• Energy Act 2013

Is-ddeddfwriaeth allweddol

• Climate Change Levy (General) Regulations 2001 (SI 2001/838) (as amended)
• Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) 2010 (O.S. 2010/2880)
• Rheoliadau Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Cymru) 2011 (O.S. 2011/656)
• Domestic Renewable Heat Incentive Scheme Regulations 2014 (SI 2014/928) (as amended)
• Electricity Capacity Regulations 2014 (SI 2014/2043)
• Renewables Obligation Order 2015 (SI 2015/1947) (as amended)
• Renewable Heat Incentive Scheme Regulations 2018 (SI 2018/611)
• CRC Energy Efficiency Scheme (Revocation and Savings) Order 2018 (SI 2018/841)

Deddfwriaeth allweddol yr Undeb Ewropeaidd

• Directive 2004/8/EC on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market as amended from time to time
• Directive 2006/32 on energy end use efficiency and energy services
• Directive 2009/28 on the promotion of the use of energy from renewable sources
• Regulation 443/2009 setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn