Bioamrywiaeth

Mae’r EU wedi sefydlu system o ddynodi ardaloedd cadwraeth arbennig dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd (Habitats Directive), sy’n mynnu bod yn rhaid i’r Aelod-Wladwriaethau sefydlu Ardaloedd Cadwraeth Arbennig. Maen nhw hefyd dan rwymedigaeth lem benodol i asesu cynlluniau neu brosiectau er mwyn sefydlu beth yw eu heffaith ar y safleoedd hynny.

Mae’r Wildlife and Countryside Act 1981 hefyd yn darparu ar gyfer safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig (hynny yw, darnau o dir sydd wedi eu dynodi oherwydd eu diddordeb arbennig yn sgil eu fflora a’u ffawna, neu eu nodweddion daearyddol neu ffisiograffigol).

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn