Bioamrywiaeth

Mae’r UE wedi sefydlu system o ddynodi ardaloedd cadwraeth arbennig o dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd (Habitats Directive), a gaiff ei throi yn ddeddfwriaeth ddomestig gan y Habitats and Species Regulations 2017, sy'n mynnu bod rhaid i'r DU sefydlu ardaloedd cadwraeth arbennig. Maen nhw hefyd dan rwymedigaethau llym penodol i asesu cynlluniau neu brosiectau er mwyn sefydlu beth yw eu heffeithiau ar y safleoedd hynny.

Mae rhagor o wybodaeth am gyfraith yr UE ac effaith ymadael â’r UE ar gael yma .

Mae’r Wildlife and Countryside Act 1981 hefyd yn darparu ar gyfer safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig (hynny yw, darnau o dir sydd wedi eu dynodi oherwydd eu diddordeb arbennig yn sgil eu fflora a’u ffawna, neu eu nodweddion daearyddol neu ffisiograffigol).

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn