Rôl Cyfoeth Naturiol Cymru

Daw'r rhan fwyaf o swyddogaethau Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â choedwigaeth o'r Forestry Act 1967. Trafodir y prif swyddogaethau isod.

Mae dyletswyddau cyffredinol Cyfoeth Naturiol Cymru wedi eu gosod allan yn adrannau 1(2) a (3) y Forestry Act 1967. Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru ddyletswydd gyffredinol i hyrwyddo buddiannau coedwigaeth, datblygiad coedwigaeth a chynhyrchu a chyflenwi pren a chynnyrch coedwigaeth eraill (adran 1(2)). Mae ganddo hefyd ddyletswydd i hyrwyddo sefydlu a chynnal digon o goed yn tyfu wrth gefn (adran 1 (3)). Wrth gyflawni’r dyletswyddau hyn rhaid i Cyfoeth Naturiol Cymru geisio cadw’r ddysgl yn wastad o fewn rheswm rhwng datblygiad coedwigaeth, rheoli coedwigoedd a chynhyrchu a chyflenwi pren, a chadwraeth a gwella harddwch naturiol a chadwraeth fflora, ffawna a nodweddion daearegol a ffisiograffigol o ddiddordeb arbennig (adran 1(3A)).

Mae adran 46(1) y Forestry Act 1967 yn grymuso Cyfoeth Naturiol Cymru i wneud is-ddeddfau mewn perthynas ag unrhyw dir sydd dan ei reolaeth a lle mae gan y cyhoedd fynediad, neu lle gellir caniatáu iddynt gael mynediad.  Mae adran 48 yn rhoi i Cyfoeth Naturiol Cymru bwerau mynd i mewn a gorfodi at bwrpasau cysylltiedig ag ymarfer ei bwerau a chyflawni ei ddyletswyddau dan y Forestry Act 1967 neu'r Plant Health Act 1967.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn