Beth sydd wedi ei ddatganoli?

Mae adran 158 o'r Government of Wales Act 2006 yn darparu bod 'Cymru’n' cynnwys y môr yng nghyffiniau Cymru cyn belled â 12 milltir forol wedi’i fesur o’r gwaelodlinau arfordirol (Rhanbarth y Glannau). Yn unol â hynny, o fewn Rhanbarth y Glannau, mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru gymhwysedd deddfwriaethol ym mhob un o’r 20 o bynciau a restrir yn Atodlen 7 i GOWA 2006. Mae’n amlwg bod rhai o’r pynciau yn fwy perthnasol nag eraill. Er enghraifft, 'llongau drylliedig hanesyddol' (Pwnc 2- Henebion ac adeiladau hanesyddol) a gwarchod cynefinoedd naturiol, yr arfordir a’r amgylchedd morol (yn cynnwys gwely’r môr) (Pwnc 6- yr Amgylchedd) roedd yn amlwg yn rhagweld cymhwysedd deddfwriaethol penodol o fewn yr amgylchedd morol.

Pwerau gweithredol

Mae Gweinidogion Cymru yn arfer ystod eang o swyddogaethau mewn perthynas â Rhanbarth y Glannau a Rhanbarth y Môr. Yn fras, Rhanbarth y Môr yw unrhyw ardal y tu hwnt i Ranbarth y Glannau, ond bydd yr union hyd a lled yn amrywio yn ôl y drefn. Mae rhai o’r swyddogaethau mwy pwysig a’r ardal y maent yn berthnasol iddynt yn cynnwys (nid yw'n rhestr gyflawn):

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn