Adnoddau dŵr ac ansawdd dŵr

Mae’r term ‘adnoddau dŵr’ yn golygu dŵr sydd wedi ei gynnwys mewn ffynonellau cyflenwi (dyfroedd mewndirol neu haenau tanddaearol a allai gynnwys dŵr). Mae’r ochr adnoddau dŵr yn cwmpasu’r gyfraith ynglŷn â chadwraeth, casglu, paratoi, defnyddio a gwaredu dŵr i gynnal defnydd pobl a gwarchod ansawdd yr amgylchedd. Mae’n cynnwys rheoli llygredd dŵr a gwarchod a gwella ansawdd dŵr. Yn gyffredinol mae wedi’i ddatganoli ac yn rhan o gyfrifoldeb Llywodraeth Cymru.

Arolygiaeth Dŵr Yfed

Mae’r Arolygiaeth Dŵr Yfed yn rhoi sicrwydd annibynnol fod cyflenwadau dŵr yng Nghymru a Lloegr yn ddiogel. Ei phrif waith yw gwneud yn siŵr fod cwmnïau dŵr yn cyflenwi dŵr yfed diogel sy’n dderbyniol i gwsmeriaid ac yn cyrraedd safonau cyfreithiol. Mae'r safonau cyfreithiol ar gyfer dŵr yfed yn dod yn uniongyrchol dan gyfraith Ewrop. Gweinidogion Cymru sy’n penodi’r Prif Arolygwr Dŵr Yfed.

Rhwymedigaethau eraill yr UE mewn perthynas â dŵr

Mae’r Water Framework Directive yn ategol at gyfarwyddebau eraill sy’n rheoli’r amgylchedd dŵr. Mae’r rhain yn cynnwys yr Urban Waste Water Treatment Directive a’r Nitrates Directive, a fabwysiadwyd, ill dau, ym 1991, a’r Bathing Waters Directive, a ddiwygiwyd yn 2006.

Urban Waste Water Treatment Directive

Mae’r gyfarwyddeb hon yn ymwneud â chasglu a thrin dŵr gwastraff trefol. Y nod yw gwarchod yr amgylchedd rhag effeithiau andwyol gollyngiadau dŵr gwastraff trefol a gollyngiadau o sectorau diwydiant penodol.

Nitrates Directive

Mae’r gyfarwyddeb hon yn ei gwneud yn ofyniad i ganfod dŵr sydd wedi ei lygru, neu sydd mewn perygl o gael ei lygru, gan nitradau a dynodi ardaloedd sy’n agored i lygredd nitradau, lle mae rhaglenni gweithredu yn cael eu cynnal i reoli llygredd. Y nod yw gwarchod ansawdd y dŵr drwy rwystro nitradau o ffynonellau amaethyddol rhag llygru dŵr tir a dŵr wyneb a hybu arferion ffermio da.

Bathing Waters Directive

Mae’r Bathing Water Directive diwygiedig yn ei gwneud yn ofynnol i Aelod-Wladwriaethau fonitro ac asesu ansawdd dŵr trochi a rheolaeth traethau, drwy’r hyn a elwir yn broffiliau dŵr trochi. Nod y gyfarwyddeb yw gwarchod iechyd pobl ac ansawdd dŵr.

  • Gwarchod a rheoli dŵr (Water Framework Directive)
  • Prisio a rheolaeth hirdymor dros ddŵr
  • Arfarnu a rheoli llifogydd
  • Sychder a phrinder dŵr
  • Trin dŵr gwastraff trefol
  • Ansawdd dŵr yfed
  • Ansawdd dŵr trochi
  • Dŵr sy’n addas i fagu pysgod
  • Ansawdd dŵr pysgod cregyn

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn