Mynediad teg

Ni all sefydliadau addysg uwch yng Nghymru bennu ffioedd sy’n uwch na’r terfyn “sylfaenol” (£4000) os nad oes ganddynt gynlluniau wedi eu cymeradwyo o dan Ran 3 o HEA 2004.

Mae’r gofynion ar gyfer cynnwys y cynlluniau wedi’u nodi yn adran 33 o HEA 2004 ac yn y Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Cynlluniau wedi eu Cymeradwyo) (Cymru) 2011 (OS 2011/884).

Mae’n rhaid i gynllun bennu terfyn ar gyfer ffioedd pob cwrs a nodi amcanion corff llywodraethu’r sefydliad ynglŷn â hyrwyddo cyfle cyfartal a hyrwyddo addysg uwch. Yn ogystal, mae’n rhaid i’r cynllun nodi sut y bydd corff llywodraethu sefydliad yn mynd ati i gynyddu nifer y ceisiadau y mae’n eu derbyn gan grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli ym maes addysg uwch a sut y bydd yn darparu cymorth ariannol i fyfyrwyr ac yn sicrhau bod myfyrwyr yn gwybod am y ffioedd ac am gymorth ariannol. Mae’n rhaid i’r corff llywodraethu fonitro ei gydymffurfiaeth â darpariaethau’r cynllun a’r cynnydd sy’n cael ei wneud tuag at gyflawni amcanion y cynllun.

Yng Nghymru, mae Gweinidogion Cymru wedi dynodi Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) fel yr ‘awdurdod perthnasol’ at ddibenion cymeradwyo a gorfodi cynllun sefydliad (dynodwyd ar sail Rheoliadau Deddf Addysg Uwch 2004 (Awdurdod Perthnasol) (Dynodi) (Cymru) 2011 (OS 2011/658). Mae CCAUC hefyd yn gyfrifol am gymeradwyo unrhyw amrywiadau i’r cynllun y mae’r sefydliad yn gwneud cais amdanynt.

O dan adran 34 o HEA 2004, gall corff llywodraethu sefydliad sy’n gymwys i dderbyn cyllid gan CCAUC wneud cais i CCAUC gymeradwyo cynllun arfaethedig. Mae Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Cynlluniau wedi eu Cymeradwyo) (Cymru) 2011 yn nodi’r weithdrefn i’w dilyn gan CCAUC pan fydd corff llywodraethu sefydliad yn gwneud cais am gymeradwyo cynllun arfaethedig, a’r ffactorau y mae’n rhaid i CCAUC eu hystyried wrth wneud penderfyniad. Mae’n rhaid i sefydliad gyhoeddi ei gynllun ar ôl iddo gael ei gymeradwyo. Gall cynllun sydd wedi’i gymeradwyo bara am ddwy flynedd ar y mwyaf.

O dan adran 28 o’r Higher Education Act 2004, pan fydd cynllun ffioedd sydd wedi’i gymeradwyo ar waith, mae’n rhaid i’r sefydliad gydymffurfio â darpariaethau cyffredinol y cynllun. Os yw corff llywodraethu’r sefydliad yn methu cydymffurfio â darpariaethau’r cynllun, gan gynnwys y darpariaethau yn ymwneud â chyfle cyfartal, gall CCAUC orfodi gofynion ariannol ar y corff llywodraethu. Mae’r rhain yn cynnwys gofyniad i ad-dalu arian neu dynnu yn ôl unrhyw grant neu fenthyciad gan CCAUC neu wrthod rhoi unrhyw fenthyciad neu grant arall. Hefyd, o dan adran 38 o HEA 2004, gall CCAUC wrthod cymeradwyo cynllun ffioedd arall ar gyfer y sefydliad hwnnw am gyfnod penodedig o hyd at flwyddyn. O ganlyniad, ni fyddai’r sefydliad yn gallu pennu ffioedd sy’n uwch na’r swm sylfaenol yn ystod y cyfnod hwn.

Felly, gall Gweinidogion Cymru a CCAUC ddefnyddio eu pwerau i sicrhau bod yn rhaid i unrhyw sefydliad addysg uwch sydd am bennu ffioedd dysgu uwch ar gyfer myfyrwyr fodloni safon uwch o safbwynt cyfle cyfartal a hyrwyddo addysg uwch.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn