Mynediad teg

Nodir y gofynion ar gyfer cynnwys y cynlluniau ffioedd a mynediad yn adrannau 4 i 6 o Ddeddf 2015.

Nid yn unig y mae'n rhaid i gynllun ffioedd a mynediad nodi terfyn ar y ffioedd a fydd yn cael eu codi ar gyfer pob cwrs (heb fod yn fwy na'r uchafswm a ragnodir) ond mae'n rhaid iddo hefyd gynnwys darpariaethau mewn perthynas â hyrwyddo cydraddoldeb cyfleoedd ac addysg uwch fel y gellir eu rhagnodi. Mae Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Cymru) 2015 (O.S. 2015/1498) yn gwneud darpariaeth ynghylch cynlluniau ffioedd a mynediad. Mae adran 2 o Ddeddf 2015 yn galluogi cyflwyno cynlluniau ffioedd a mynediad i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (ׅ“CCAUC”) i'w cymeradwyo gan sefydliadau sy'n ateb y meini prawf, h.y. eu bod yn darparu addysg uwch yng Nghymru a’u bod yn elusen. Rhaid i gynllun ffioedd a mynediad nodi'r cyfnod sy’n berthnasol iddo ond ni chaiff fod yn hwy na dwy flynedd.

Pan fydd CCAUC yn cymeradwyo cynllun ffioedd a mynediad, bydd cyrsiau sefydliad yn cael eu dynodi'n awtomatig at ddibenion cymorth statudol i fyfyrwyr.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn