Ffioedd ar gyfer cyrsiau

Mae’r Higher Education Act 2004 (HEA 2004) yn darparu ar gyfer rheoleiddio ffioedd dysgu ym maes addysg uwch. Yn gyffredinol, gall sefydliadau addysg uwch bennu eu ffioedd eu hunain ar gyfer eu cyrsiau. Fodd bynnag, os yw sefydliad yn derbyn cyllid gan CCAUC, gall cyfyngiadau gael eu cyflwyno ynglŷn â lefel y ffioedd y gellir eu pennu. Mae Gweinidogion Cymru wedi defnyddio eu pwerau o dan adran 68 o'r Further and Higher Education Act 1992, adran 88 o'r Education Act 2005 ac adran 27 o HEA 2004 i orfodi amodau ar CCAUC sy’n ei gwneud yn ofynnol iddo yntau orfodi amodau ar y sefydliadau sy’n derbyn cyllid ganddo ynglŷn â therfynau’r ffioedd y gallant eu pennu.

Nodir yr amodau hyn yn adran 28 o HEA 2004, sy’n datgan bod sefydliad ond yn gallu pennu ffioedd hyd at swm sylfaenol a nodir yn y rheoliadau pan fydd person cymhwysol ('qualifying person') yn ymgymryd â chwrs cymhwysol ('qualifying course'). Fodd bynnag, os oes gan y sefydliad gynllun sydd wedi’i gymeradwyo yn ymwneud â ffioedd dysgu o dan Ran 3 o HEA 2004, gall bennu ffioedd hyd at swm uwch a bennir gan y rheoliadau. Yn unol ag adran 41 o HEA 2004, nid yw cwrs yn y cyswllt hwn yn cynnwys unrhyw gwrs ôl-radd, ac eithrio cyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon, felly bydd y ffioedd uchaf ond yn berthnasol i raddau cyntaf neu gyrsiau cyfatebol fel arfer. 

Os yw sefydliad yn pennu ffioedd sy’n uwch na’r hyn a ganiateir o dan adran 28, gall CCAUC orfodi gofynion ariannol ar y sefydliad perthnasol, gan gynnwys ei gwneud yn ofynnol i’r sefydliad ad-dalu symiau a dalwyd iddo, atal symiau a ddyfarnwyd ond nas talwyd eto i’r sefydliad, neu wrthod rhoi unrhyw grant, benthyciad neu daliad arall iddo.

Mae Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Symiau) (Cymru) 2011 (OS 2011/884) yn pennu symiau sylfaenol a symiau uwch ar gyfer terfynau’r ffioedd, sef £4,000 a £9,000 yn y drefn honno. Gall y ffigurau hyn amrywio rhywfaint ar gyfer rhai cyrsiau penodol fel cyrsiau rhyngosod a chyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon.

Mae Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Cyrsiau a Phersonau Cymhwysol) (Cymru) 2011 (OS 2011/691) yn pennu ystyr 'cwrs cymhwysol' a 'pherson cymhwysol' at ddibenion terfynau ffioedd. Y cyrsiau cymhwysol yw’r cyrsiau addysg uwch llawn amser a ddynodir o dan adran 22 o’r Teaching and Higher Education Act 1998 ac a ddarperir gan sefydliadau a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru. Mae rhestr o’r cyrsiau a ddynodir o dan adran 22 ar gael yn Atodlen 2 i'r Reoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2013 (OS 2013/3177). Fel y nodwyd uchod, ni fydd terfynau ffioedd yn adran 28 o HEA 2004 yn berthnasol i gyrsiau ôl-radd fel arfer.

Ni fydd person yn 'qualifying person' at ddibenion adran 28 o HEA 2004 os oes ganddo gymhwyster addysg uwch eisoes a bod y cwrs dan sylw yn arwain at gymhwyster cyfwerth neu is. Mae rhestr o ‘bersonau cymhwysol’ ar gael yn yr Atodlen o Reoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Cyrsiau a Phersonau Cymhwysol) (Cymru) 2011. Yn gyffredinol, y categorïau o fyfyrwyr sy’n gallu manteisio ar ffioedd a reoleiddir yw myfyrwyr sydd wedi setlo yn y DU; ffoaduriaid a phersonau sy’n destun diogelwch dyngarol neu sydd â chaniatâd i aros yn ôl disgresiwn; gweithwyr yr European Economic Act (EEA) a gwladolion yr UE. Nid yw pobl nad ydynt yn perthyn i’r categorïau hyn, er enghraifft myfyrwyr o’r tu allan i’r EEA, yn bersonau cymhwysol, felly ni allant fanteisio ar y darpariaethau ar gyfer terfynau ffioedd dysgu. O ganlyniad, gall sefydliadau godi tâl o dros £9,000 arnynt. Mae adran 29 o HEA 2004, yr Education (Fees and Awards) Act 1983 a Rheoliadau Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) (Cymru) 2007 (OS 2007/2310) hefyd yn gwneud darpariaeth ar gyfer hyn.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn