Cyrff ariannu

Sefydlodd y Further and Higher Education Act 1992 (FHEA 1992) Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Darperir ar gyfer cyfansoddiad ac aelodau CCAUC yn adran 62 o, ac Atodlen 1 i, FHEA 1992.
 
Prif swyddogaeth CCAUC yw gweinyddu cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector addysg uwch yng Nghymru. Mae adran 65 o FHEA 1992 yn nodi y bydd Gweinidogion Cymru yn darparu cyllid ar gyfer CCAUC, sy’n mynd ati wedyn i weinyddu’r cyllid hwn at ddibenion darparu cymorth ariannol ar gyfer rhai gweithgareddau cymwys. Rhestrir y gweithgareddau hyn yn adran 65(2) ac maent yn cynnwys:

  • the provision of education and the undertaking of research by higher education institutions in Wales; 
  • the provision of any facilities, and the carrying on of any other activities, by higher education institutions in Wales which the governing bodies of those institutions consider it necessary or desirable to provide or carry on for the purpose of, or in connection with, education or research;
  • the provision by institutions in Wales maintained or assisted by local authorities, or by such institutions in their area as are within the further education sector of prescribed courses of higher education;
  • the provision by any person of services for the purposes of, or in connection with, the provision of education or the undertaking of research by institutions within the higher education sector.

Mae adran 85 o’r Education Act 2005 yn nodi bod CCAUC hefyd yn gyfrifol am weinyddu cyllid i sefydliadau yng Nghymru er mwyn darparu hyfforddiant i athrawon.

Bydd CCAUC yn parhau i adolygu’r gweithgareddau sy’n gymwys i dderbyn cyllid.

Mae Llywodraeth Cymru yn anfon llythyr cylch gwaith i CCAUC bob blwyddyn academaidd sy’n nodi ei meysydd blaenoriaeth ar gyfer dyrannu cyllid.

O dan adran 70 o FHEA 1992, mae gan CCAUC gyfrifoldeb i sicrhau darpariaeth ar gyfer asesu ansawdd yr addysg a ddarperir gan sefydliadau sy’n derbyn cymorth ganddo. Mae’n rhaid i CCAUC sefydlu Pwyllgor Asesu Ansawdd i’w helpu i gydymffurfio â’r cyfrifoldeb hwn. Ar hyn o bryd, yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch sy’n gyfrifol am asesu ansawdd addysg uwch ledled y DU.

Mae adran 69 o FHEA 1992 yn nodi y gall Gweinidogion Cymru, drwy orchymyn, roi neu orfodi ar CCAUC swyddogaethau ychwanegol sy’n briodol yn eu barn nhw yn ymwneud â darparu addysg. Mae Gorchymyn Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (Swyddogaethau Atodol) 2014 (OS 2014/1464) wedi’i wneud o dan yr adran hon ac mae’n rhoi swyddogaethau i CCAUC yn ymwneud â thalu grantiau ffioedd i sefydliadau ar gyfer myfyrwyr cymwys.

Mae adran 81 o FHEA 1992 yn galluogi Gweinidogion Cymru, drwy orchymyn, i roi cyfarwyddyd cyffredinol i CCAUC ynglŷn â chyflawni ei swyddogaethau. Mewn achosion o gamreoli ariannol gan sefydliad addysg uwch, gall Gweinidogion Cymru hefyd roi cyfarwyddyd penodol i CCAUC ynglŷn â darparu cymorth ariannol ar gyfer rhai gweithgareddau gan y sefydliad hwnnw, ar sail yr hyn sy’n ofynnol neu’n hwylus ym marn Gweinidogion Cymru oherwydd y camreoli.

Telerau ac amodau ariannu

Mae Gweinidogion Cymru yn gallu rhoi grantiau i CCAUC a phennu telerau ac amodau ar gyfer grantiau fel sy’n briodol yn eu barn nhw. Gall yr amodau hyn gynnwys gofynion y mae’n rhaid i bob sefydliad sy’n derbyn cyllid gan CCAUC, neu bob sefydliad mewn dosbarth penodol sy’n derbyn cyllid ganddo, gydymffurfio â nhw, ond ni allant gyfeirio at sefydliadau penodol neu gyrsiau astudiaeth neu raglenni ymchwil penodol (gweler adran 68 o FHEA 1992 ac adran 88 o’r Education Act 2005).

Yn amodol ar y telerau a’r amodau hyn, mae CCAUC yn gyfrifol wedyn am benderfynu sut i ddyrannu’r cyllid grant y mae’n ei dderbyn gan Weinidogion Cymru i sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach unigol yng Nghymru. Wrth gyflawni ei swyddogaethau ariannu, mae’n rhaid i CCAUC ymgynghori (ymysg eraill) â sefydliadau addysg uwch ac ystyried ffactorau penodol, gan gynnwys nodweddion enwadol neu nodweddion unigryw eraill sefydliadau (gweler adran 66 o FHEA 1992).

Gall CCAUC hefyd sicrhau bod telerau ac amodau ynghlwm wrth y cyllid y mae’n ei ddarparu ar gyfer sefydliadau o dan adran 65 o FHEA 1992 ac adran 86 o’r Education Act 2005.

Mae’r telerau a’r amodau y gall Gweinidogion Cymru neu CCAUC eu cyflwyno yn eu galluogi i’w gwneud yn ofynnol i sefydliadau ad-dalu symiau a dalwyd iddynt os ydynt yn methu cydymffurfio ag unrhyw un o’r telerau a’r amodau.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn