Grantiau a benthyciadau i fyfyrwyr

Mae Pennod 1 o Ran 2 o’r Teaching and Higher Education Act 1998 (THEA 1998) yn gwneud darpariaeth ar gyfer cymorth i fyfyrwyr yng Nghymru a Lloegr.

Mae’r pwerau i wneud darpariaeth ar gyfer cymorth ariannol i fyfyrwyr wedi’u pennu yn adran 22 o THEA 1998. Mae’r rhan fwyaf o swyddogaethau’r Ysgrifennydd Gwladol o dan yr adran hon wedi’u trosglwyddo i Weinidogion Cymru. Fodd bynnag, mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi cadw rhywfaint o gyfrifoldeb am wneud darpariaethau penodol sy’n berthnasol i Gymru. Er enghraifft, mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi cadw’r pŵer i wneud darpariaeth i addasu unrhyw ddeddfiad neu offeryn yn ymwneud â chyfrifo cyllid myfyrwyr. Caiff swyddogaethau o dan adran 22(2)(a), (c) a (k) o THEA 1998 eu cyflawni yn gydredol gan Weinidogion Cymru a’r Ysgrifennydd Gwladol.

Mae adran 22 o Ddeddf 1998 yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru roi grantiau neu fenthyciadau i fyfyrwyr sy'n ymgymryd â chyrsiau a ddynodwyd gan y rheoliadau hynny neu oddi tanynt, neu'n awdurdodi Gweinidogion Cymru i wneud hynny.

Bob blwyddyn, mae Gweinidogion Cymru'n gwneud amryw reoliadau sy’n trin â chymorth i fyfyrwyr addysg uwch o dan adran 22 o Ddeddf 1998 ac mae’r rhain yn ymwneud â chyrsiau israddedig ac ôl-raddedig mewn addysg uwch. Mae rheoliadau adran 22 sydd eisoes mewn grym – gweler, er enghraifft, Reoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 (ESSWR 2018) – yn darparu bod rhaid i fyfyriwr ateb meini prawf cymhwysedd penodol (e.e. mae'r myfyriwr yn preswylio fel arfer yng Nghymru) er mwyn cael cymorth i fyfyrwyr gan Weinidogion Cymru, a bod rhaid i'r myfyriwr hwnnw hefyd fod yn ymgymryd â chwrs mewn addysg uwch a ddynodwyd gan y rheoliadau hynny neu oddi tanynt.

Er enghraifft, mae ESSWR 2018 yn darparu (ymysg pethau eraill):

• bod cyrsiau addysg uwch amser llawn sy'n destun amod 1 o reoliad 6 ac sy'n cael eu darparu gan sefydliadau yng Nghymru a reoleiddir neu gan elusen ar ran sefydliad yng Nghymru a reoleiddir (o dan drefniadau breinio) yn cael eudynodi at ddibenion ffioedd dysgu a chymorth cynhaliaeth gan Weinidogion Cymru; a
• bod cyrsiau addysg uwch rhan-amser sy'n destun amod 1 o reoliad 6 ac sy'n cael eu darparu gan sefydliadau a gyllidir yn gyhoeddus hefyd yn cael eu dynodi at ddibenion ffioedd dysgu a chymorth cynhaliaeth gan Weinidogion Cymru.

Mae’n rhaid i fyfyrwyr fodloni’r gofynion perthnasol a nodir yn ESSWR 2018 i fod yn gymwys ar gyfer mathau penodol o gymorth ariannol. Mae’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer benthyciadau a grantiau gwahanol yn gymhleth, a dylid darllen y rheoliadau i wneud penderfyniad ar unrhyw achos unigol. Yn gyffredinol, bydd gwladolion y DU neu’r UE sy’n dilyn cwrs dynodedig ac sy’n preswylio yng Nghymru fel arfer yn gymwys ar gyfer rhywfaint o gymorth i dalu ffioedd eu cwrs a chyfrannu at eu costau byw.

Gall myfyrwyr sy’n ymgymryd â chyrsiau dynodedig mewn sefydliadau yng Nghymru nad ydynt yn sefydliadau yng Nghymru a reoleiddir wneud cais am yr un cymorth tuag at gostau byw â myfyrwyr sy’n ymgymryd â chyrsiau dynodedig mewn sefydliadau a reoleiddir. Yn ogystal, gallant fod yn gymwys ar gyfer benthyciad o hyd at £6,165 bob blwyddyn academaidd tuag at eu ffioedd dysgu, ond ni fyddant yn gymwys ar gyfer unrhyw grant tuag at eu ffioedd.

Mae adran 23 o THEA 1998 yn caniatáu i Weinidogion Cymru drosglwyddo neu ddirprwyo unrhyw swyddogaeth y gallant ei harfer yn rhinwedd rheoliadau a wnaed o dan adran 22 i gorff arall. Mae Gweinidogion Cymru wedi defnyddio’r swyddogaeth hon i ddirprwyo rhai swyddogaethau yn ymwneud â chymorth i fyfyrwyr i’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.
Yn ogystal â’r prif reoliadau cymorth i fyfyrwyr, mae adran 22 o THEA 1998 yn gwneud rheoliadau eraill yn ymwneud â darparu cymorth i fyfyrwyr sy’n ymgymryd â mathau penodol o addysg uwch,

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn